Legia Akademicka

Opis programu:

Projekt realizowany jest na podstawie zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Jest on kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić może student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności
i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego. O realizację zadania ubiegać się mogą nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnie publiczne i niepubliczne, kształcące co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.

Podstawa prawna:

Art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.),

Budżet:

  • 1 mln zł/rok
  • Poziom dofinansowania grupy szkoleniowej (25-30 osób) 4.000 zł + do 50% kosztów pośrednich.

Terminy:

Nabór zgłoszeń do projektu zakończył się 30 listopada 2019 r. Planuje się rozpocząć kolejny nabór w III kwartale 2020 r.

Materiały do pobrania:

Dodatkowe informacje: