Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) rozpoczął swoją działalność 10 lutego 2011 roku. Ustanowiony program powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce.

Obecnie za przygotowanie założeń, celów i procedur konkursowych oraz nadzorowanie ich realizacji na wszystkich etapach oceny wniosków odpowiada Zespół doradczy ministra – Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (powołany na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Terminy:

Termin naboru wniosków określony jest w komunikacie o ustanowieniu programu NPRH.

Przedmiot programu:

Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym:

 1. wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
 2. wieloletnich projektów badań w Polsce nad najważniejszymi dziełami kultury światowej i wprowadzanie ich do obiegu polskiej humanistyki (podmoduł „Uniwersalia 2.2”);
 3. tłumaczeń na języki kongresowe oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzania ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (podmoduł „Uniwersalia 2.1”).

Celem NPRH jest:

 1. uzupełnienie polskiego programu grantowego o możliwość finansowania projektów, których nie można sfinansować w ramach ustawowych celów takich instytucji jak NCN i NCBR oraz w konkursach ze środków europejskich;
 2. finansowanie projektów, które:
  1. są oryginalnymi, wybitnymi projektami naukowymi;
  2. mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych;
  3. cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych;
  4. zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych;
  5. wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych.

Podmioty uprawnione do udziału w NPRH:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Polska Akademia Umiejętności,
 6. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 7. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki,
 8. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 9. Centrum Łukasiewicz, – dla których przyznanie środków finansowych w ramach NPRH nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 Wysokość finansowania i okres realizacji projektów

W ramach modułu „Dziedzictwo narodowe”:

 • Okres realizacji – 60 m-cy w przypadku projektów nowych lub poprawionych albo od 36 do 60 m-cy w przypadku projektów kontynuowanych lub ciągłych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane przez co najmniej 3 lata;
 • Wysokość finansowania – co najmniej 500 000 zł, jednak nie więcej niż 1 800 000 zł w przypadku projektów nowych, poprawionych lub ciągłych albo co najmniej 300 000 zł, jednak nie więcej niż 1 800 000 zł w przypadku projektów kontynuowanych.

W ramach modułu „Uniwersalia”:

 • Okres realizacji – w przypadku projektów nowych lub poprawionych – od 24 do 60 m-cy;
 • Wysokość finansowania – nie więcej niż 1 800 000 zł.

W ramach modułu „Fundamenty”:

 • Okres realizacji – 60 m-cy;
 • Wysokość finansowania – co najmniej 500 000 zł, jednak nie więcej niż 1 800 000 zł.

Materiały:

Logotypy NPRH – polskie (pliki EPS, AI, JPG, PDF, TIF)

Logotypy NPRH – angielskie (pliki EPS, AI, JPG, PDF, TIF)

Podstawa prawna:

Dodatkowe informacje: