Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Podstawa prawna:

Konkurs realizowany jest na podstawie artykułu 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

Przedmiot Konkursu:

Realizacja zadań publicznych w zakresie rzeczowym wpisującym się w poniższe działania:

  1. na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;
  2. na rzecz zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – w tym działania strażnicze;
  3. na rzecz rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki;
  4. na rzecz wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
  5. na rzecz popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów;
  6. na rzecz wspierania procesu integracji studentów i doktorantów z zagranicy w polskim środowisku akademickim.

Poszczególne zakresy rzeczowe mogą ulegać zmianie. Ostateczny zakres rzeczowy przedstawiany jest w treści ogłoszenia Konkursu.

Budżet:

Na realizację Konkursu przeznacza się środki publiczne w wysokości ustalanej każdorazowo w danym roku budżetowym. Wysokość środków na realizację danej edycji Konkursu wskazywana jest w treści ogłoszenia. Środki na realizacje Konkursu wskazane w treści ogłoszenia w każdym roku budżetowym mogą zostać zwiększone decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na etapie rozstrzygnięcia wyników Konkursu. W latach 2019 – 2020 na realizację Konkursu przeznaczono w każdym roku kwotę w wysokości 2 000 000,00 zł. Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 30 000,00 zł, maksymalna wysokość dotacji wynosi 100 000,00 zł.

Terminy:

Termin składania ofert wskazywany jest w ogłoszeniu o Konkursie i nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Materiały do pobrania: