Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Polska Metrologia – informacje

Status:

Program uruchomiony

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 listopada 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Polska Metrologia” i naborze wniosków.

Podstawowe zasady programu:

 1. Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Miar, zwanego dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią.
 2. W ramach programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych, wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

 

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 • którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 • którego koszt realizacji wynosi nie więcej niż 1 mln złotych;
 • który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu;
 • który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki;
 • który będzie realizowany we współpracy z Prezesem GUM w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • który zakłada osiągnięcie konkretnych i weryfikowalnych rezultatów;
 • który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Dla kogo:

 1. Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty:
 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

 1. W celu udziału w programie może zostać utworzone konsorcjum działające na podstawie umowy o współpracy, w skład którego wchodzą dwa albo więcej podmiotów, o których mowa w ust. 1, z których jeden jest liderem konsorcjum i składa wniosek.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 2 listopada 2021 r. do dnia 23 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pum@mein.gov.pl

 

Materiały

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 listopada 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą Polska Metrologia i naborze wniosków

Wzór wniosku do programu pod nazwą „Polska Metrologia”

Poradnik – Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?