Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:

1) programów badawczych Unii Europejskiej;

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

W ramach programu o finansowanie mogą wnioskować podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju. W przypadku takich projektów wartość dostępu do wielkiego urządzenia badawczego zlokalizowanego za granicą, stanowiąca wkład ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi musi być wyrażona kwotowo.

Podmioty realizujące projekty w ramach innych (niż unijne) międzynarodowych programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych mogą  wnioskować o finansowanie w ramach programu, jeżeli finansowanie projektu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi nie jest mniejsze niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem.

Budżet:

do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych, określonych zgodnie z odrębnymi regulacjami dla poszczególnych zagranicznych strumieni finansowania lub programów międzynarodowych, których beneficjenci ubiegają się o środki z programu PMW.

Szczegółowe regulacje, dotyczące wysokości finansowania zawiera KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 28 czerwca 2019 r. o ustanowieniu programu „Projekty międzynarodowe współfinansowane” i naborze wniosków.

Terminy:

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone w sposób ciągły za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl w trybie ciągłym.

Podstawa prawna:

Materiały do pobrania: