Rozwój czasopism naukowych

Podstawa prawna:

Program będzie ogłaszany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Aktualnie w ministerstwie są prowadzone intensywne prace nad ogłoszeniem programu Ministra Edukacji i Nauki o wspierającego rozwój polskich czasopism naukowych.

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu będzie przyznanie pomocy podmiotom na realizację projektów, których celem jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających utrzymanie się czasopism ujętych w wykazie w międzynarodowym obiegu naukowym.

Budżet:

Planowana maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:

  1. do 120 000 zł, z czego na pierwszy rok finansowania nie więcej niż 60 000 zł – w przypadku czasopisma ujętego w:
  1. wykazie, o którym mowa w 5 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, i międzynarodowej bazie Scopus, jeżeli czasopismo posiada wartość centylową co najmniej 50 według wskaźnika wpływu CiteScore w co najmniej jednej kategorii ASJC (All Science Journal Classification) za rok poprzedzajacy rok, w którym składany jest wniosek lub
  2. wykazie, o którym mowa w 2 5 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, i międzynarodowej bazie Science Citation Index Expanded, SocialSciencesCitation Index lub Arts&HumanitiesCitation Index, lub
  3. wykazie, o którym mowa w 5 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, jeżeli temu czasopismu przypisano co najmniej 100 punktów w ostatnim wykazie według stanu na dzień ogłoszenia konkursu;
  1. do 80 000 zł, z czego na pierwszy rok finansowania nie więcej niż 40 000 zł. roku – w przypadku czasopisma innego niż określone w pkt 1.

Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu planowany jest na pierwszy kwartał 2021 r. Kolejne nabory planowane są w kwietniu każdego roku.

Materiały do pobrania:

  • w trakcie przygotowywania