Rozwój czasopism naukowych

Aktualnie w ministerstwie prowadzone są intensywne prace nad ogłoszeniem programu Ministra Edukacji i Nauki wspierającego rozwój polskich czasopism naukowych. 

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu będzie przyznanie pomocy podmiotom na realizację projektów, których celem jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających utrzymanie się czasopism ujętych w wykazie w międzynarodowym obiegu naukowym.

Budżet:

Planowana maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:

 1. do 120 000 zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 60 000 zł – w przypadku czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych i międzynarodowej bazie czasopism naukowych:

  1. Scopus, jeżeli wartość centylowa czasopisma obliczona na podstawie ostatniej dostępnej wartości wskaźnika wpływu CiteScore w co najmniej jednej kategorii ASJC (All Science Journal Classification) w dniu ogłoszenia konkursu, wynosi:
   − co najmniej 50 lub
   − mniej niż 50 i czasopismu przypisano co najmniej 100 punktów w ostatnim wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu, lub
  2. Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities Citation Index, lub 
 2. do 80 000 zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 000 zł. roku – w przypadku czasopisma niespełniającego warunków określonych w pkt 1.

Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu planowany jest na trzeci/czwarty kwartał 2021 r. Kolejne nabory planowane są nie częściej niż raz w roku.

Podstawa prawna:

Program będzie ogłaszany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Materiały do pobrania:

 • w trakcie przygotowywania