Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Deklaracja dostępności serwisu „programy i przedsięwzięcia dla studentów, naukowców i instytucji”

Ministerstwo Edukacji i Nauki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony „programy i przedsięwzięcia dla studentów, naukowców i instytucji” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

Część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego (zwłaszcza gdy pełnią funkcję dekoracyjną i użytkownicy nie muszą wiedzieć o obrazie, żeby poznać treść strony).
Filmy (pliki video) nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Niektóre linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – nie otwierają się w tym samym oknie lub nie pojawia się komunikat, że link otworzy się w nowym oknie.
Niektóre linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają w swojej treści informacji o formacie pliku, jego rozmiarze i języku.
Fokus klawiatury nie jest stale widoczny w interfejsie, można go włączyć jedynie w przeglądarce.
Pole formularza w wyszukiwarce nie zostało odpowiednio oznaczone, a ze znajdującej się przy nim listy wyboru kategorii nie można skorzystać za pomocą klawiatury.

Powody braku spełniania wymagań

Pochodzą z różnych źródeł.
Zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-27.

Skróty klawiaturowe

W serwisie internetowym Ministerstwa Edukacji i Nauki można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Zieliński, pomoc@mein.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 50 17 165. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna – ul. Wspólna 1/3

Budynek znajduje się w ścisłym centrum Warszawy, w dzielnicy Śródmieście, otoczony ulicami: Wspólną, Kruczą, Hożą oraz Placem Trzech Krzyży. Do Ministerstwa można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej: metrem linią M1 (przystanek Centrum), tramwajem (przystanek Krucza 05 i 06 oraz Hoża 03 i 04) lub autobusem (przystanki: Pl. Trzech Krzyży 03 i 52, Krucza 01 i 02 lub Wspólna 01 i 02).

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście główne do budynku od ul. Hożej 20 i dwa wejścia do budynku od ul. Wspólnej. Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Wejście dostosowane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Recepcja znajduje się w holu naprzeciw wejścia głównego do budynku. W celu umożliwienia osobie niesłyszącej wyposażonej w aparat słuchowy odbiór dźwięku poprzez cewkę (T) recepcja została wyposażona w pętlę indukcyjną. Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się biuro podawcze, a po lewej szatnia. W holu znajdują się tablice informacyjne, oznaczone w sposób kontrastowy, na wysokości umożliwiającej korzystanie z tablic przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich lub osoby niskiego wzrostu. Dalsze przejście do budynku zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim. Goście i interesanci poruszają się po budynku w asyście ochrony lub pracownika departamentu/biura merytorycznego w sprawie.

W budynku znajdują się 4 windy, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach i niewidomych – klawisze pięter oznaczone są pismem punktowym dla osób niewidomych (alfabetem Braille’a). Nie jest w nich dostępna opcja nadawania komunikatów głosowych informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich jest zapewniony dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku, tj. na parterze i na piętrach I – V. Progi w przejściu z korytarza do pomieszczeń biurowych są wyrównane z poziomem podłogi. W wyjątkowych przypadkach wysokość progu jest zgodna z obowiązującymi przepisami i nie przekracza 2 cm. Progi są wyróżnione kolorystycznie.

W budynku znajdują się dwa ciągi komunikacyjne pionowe (schody) po prawej i lewej stronie budynku. Stopnie (pierwszy i ostatni) schodów oznaczone są pasami ostrzegawczymi koloru żółtego. Poręcze schodów oznaczone są pismem punktowym dla osób niewidomych (alfabetem Braille’a), informującym osoby niewidome, poruszające się w nieznanym otoczeniu, dokąd prowadzą schody. Poręcz środkowa o biegu ciągłym pełni rolę drogi ewakuacyjnej dla osób niewidomych, natomiast poręcz zewnętrzna o biegu nieciągłym pełni dla tych osób rolę drogi komunikacyjnej.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w skrzydle po prawej stronie budynku (strona wschodnia budynku). Zainstalowano w niej przycisk alarmowy umożliwiający wezwanie pomocy oraz nasadkę toaletową z podłokietnikami umożliwiającą korzystanie z WC.

Przy wjeździe na parking przed szlabanem, po lewej stronie, znajduje się megafon z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem, na parkingu Ministerstwa, wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W okolicy wjazdu na parking Ministerstwa (przed szlabanem, na ul. Hożej) dostępne są również oznaczone znakiem pionowym dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce postojowe na parkingu Ministerstwa jest zintegrowane z ciągiem komunikacyjnym (chodnik). Chodnik przy wejściu głównym do budynku jest obniżony do poziomu gruntu i przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Krawężnik chodnika jest wyróżniony kolorystycznie. Ruchem na parkingu Ministerstwa zarządza pracownik ochrony, który – na żądanie – udziela pomocy w zakresie korzystania z miejsca parkingowego i dostępu do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo. Budynek nie jest oznaczony piktogramem informującym o tej możliwości.

W budynku znajdują oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabowidzących (droga do wyjścia głównego z budynku – na parterze). Na piątym piętrze znajdują się dwa fotele do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami oraz nieprzytomnych.

Budynek wyposażono w system ostrzegania pożarowego DSO (Dźwiękowy System Ostrzegania) oraz krzesełka do ewakuacji. Procedury ewakuacyjne uwzględniają pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna – al. J.Ch. Szucha 25

Budynek znajduje się w dzielnicy Śródmieście, otoczony ulicą Litewską, Aleją Jana Chrystiana Szucha, Alejami Ujazdowskimi oraz Aleją Armii Ludowej (Trasą Łazienkowską). Do Ministerstwa można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej – metrem linią M1 (przystanek Politechnika), tramwajem (przystanek Plan Unii Lubelskiej) lub autobusem (przystanek Pl. Unii Lubelskiej 03, Litewska 02, Pl. Na Rozdrożu 01 i 03 oraz Pl. Na Rozdrożu 55 oraz 06).

Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony al. J.Ch. Szucha 25. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą wejść do budynku Ministerstwa wejściem głównym albo bramą nr I. Przy bramie przy wejściu głównym oraz przy bramie nr I znajdują się domofony, za pomocą których można skontaktować się z pracownikiem ochrony, który udzieli wszelkich informacji oraz pomocy w dostaniu się do budynku.

Przed wejściem głównym, na terenie dziedzińca znajduje się parking, na który można wjechać po opuszczeniu przez pracownika ochrony słupka blokującego i wskazaniu przez niego miejsca do zaparkowania. Chęć skorzystania przez osobę niepełnosprawną z miejsca parkingowego na dziedzińcu głównym należy wcześniej zgłosić. Dodatkowo przed budynkiem Ministerstwa znajduje się jedno ogólnodostępne oznakowane kolorem niebieskim miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Drugie ogólnodostępne miejsce oznaczone tzw. kopertą znajduje się po drugiej stronie ulicy, przy al. J. Ch. Szucha 16.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do swobodnego przejazdu przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim. Są one dwuskrzydłowe, niesterowane automatycznie, pracownik ochrony otworzy je i zablokuje w celu swobodnego przejazdu wózkiem inwalidzkim. Na parterze budynku po prawej stronie znajduje się szatnia, a po lewej recepcja z obniżonym kontuarem, w której można uzyskać informacje o dostępnych usługach wsparcia Ministerstwa, poruszaniu się po budynku oraz zaanonsować się na spotkanie lub wydarzenie. Recepcja jest wyposażona w mobilną pętlę indukcyjną umożliwiającą osobie niesłyszącej wyposażonej w aparat słuchowy odbiór dźwięku poprzez cewkę (T). W korytarzu wejściowym zainstalowane są bramki kontroli dostępu o szerokości pozwalającej na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.

Pracownik ochrony asystuje osobie niepełnosprawnej w dotarciu do kondygnacji, na której znajdują się windy (wysoki parter). Przy użyciu schodołaza lub rampy podjazdowej pomaga wjechać osobie niepełnosprawnej ruchowo na schody prowadzące do jednej z dwóch wind przeznaczonych do przewozu osób. Do poziomu parkingu zjeżdża winda towarowa – dzięki niej też jest możliwe dotarcie na wszystkie kondygnacje budynku. Dźwigi posiadają przyciski z numerami pięter oznaczonymi alfabetem Braille’a, nie posiadają zamontowanej dodatkowej sygnalizacji wizualno-głosowej. Nie zostały także wyposażone w przystosowane dla tych osób siedziska.
Wewnątrz budynku posadzki ciągów komunikacyjnych mają równą powierzchnię. Między posadzkami a ścianami jest kontrast kolorystyczny. Szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na poziomie 0 budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo. W Ministerstwie obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają z recepcji umówionych gości osobiście. Gość może także zostać zaprowadzony do odpowiedniego pokoju przez pracownika ochrony.

W budynku, poza windami, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma także oznaczeń kontrastowych lub informacji dostępnych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Procedury ewakuacyjne uwzględniają pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowe informacje

Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR)
Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM)
Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem:
SMS: +48 601 673 461
Fax: (22) 52 92 792
E-mail: pomoc@mein.gov.pl
Skype: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Można również skorzystać z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą – należy kliknąć na symbol migających dłoni na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki lub poniższy link:

Strona aplikacji Tłumacz Migam

Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy urzędu 8:00 – 16:00.

Natomiast w siedzibie Ministerstwa zapewnia się dostęp do usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Chęć skorzystania z takiej usługi należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem w urzędzie.

Ministerstwo udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (trzeciej) w kontaktach z urzędem.