Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunków osób znajdujących się na zdjęciach przekazanych Ministrowi Edukacji i Nauki

 1. Administrator danych osobowych

  Minister Edukacji i Nauki – ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

  W celu skontaktowania się z inspektorem można wysłać wiadomość e-mail na adres: inspektor@mein.gov.pl lub pismo na adres administratora.

 3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. publikacji na stronie internetowej programy.nauka.gov.pl oraz prowadzonych przez Ministra Edukacji i Nauki serwisach internetowych i kontach w portalach społecznościowych wizerunków osób biorących udział w wydarzeniach związanych z programami Ministra Edukacji i Nauki w celu popularyzacji innowacyjnych rozwiązań i wydarzeń – art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda osoby na wykorzystanie wizerunku, wyrażona na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 poz. 2509);
  2. archiwizacji dokumentacji oraz realizacji innych obowiązków prawnych ciążących na Ministrze Edukacji i Nauki – art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  3. rozpatrywania ewentualnych skarg i roszczeń – art. 6 ust. 1. lit. f RODO uzasadniony interes administratora w związku z wyrażoną zgodą na wykorzystanie wizerunku.
 4. Wycofanie zgody

  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres programy.nauka@mein.gov.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 5. Źródło danych

  Zdjęcia przekazane przez szkołę/przedszkole/placówkę.

 6. Odbiorcy danych

  W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki, al. J.Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji i Nauki.

 7. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub odpowiednio przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 8. Prawa osób których dane dotyczą

  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  1. dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO;
  2. wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
 9. Przekazywanie danych poza EOG

  Dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisów internetowych/mediów społecznościowych.

 10. Inne informacje

  Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.