Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Okres 7 lat liczony jest od daty uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2015 r. (i nie posiadała przerw w działalności naukowej) traci status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2022 r.