Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Status:

Program uruchomiony

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa II” i naborze wniosków.

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w:

 1. budowaniu współpracy między tymi podmiotami i jednostkami a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej lub
 2. opracowywaniu i implementacji rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym, lub
 3. tworzeniu modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.

Program obejmuje finansowanie projektów badawczych w następujących obszarach:

 1. „Doskonałość naukowa” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
  1. podnoszenie jakości i dążenie do przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych i podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
  2. umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
  3. wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
  4. podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej,
  5. identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki,
  6. kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki;
 2. „Nauka dla innowacyjności” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
  1. poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
  2. wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
  3. upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką i innowacyjnością a gospodarką;
 3. „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
  1. rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
  2. rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki,
  3. wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa,
  4. badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej,
  5. prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tradycji narodowej,
  6. badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych, a także postaw patriotycznych,
  7. badanie oraz popularyzację regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą,
  8. prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą;
 4. „Kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów badawczych mających na celu:
  1. monitorowanie, wspomaganie i promowanie rozwoju fizycznego, sprawności i aktywności fizycznej społeczeństwa,
  2. opracowywanie i implementację innowacyjnych metod, form i środków aktywizacji ruchowej oraz treningu osób w różnym wieku,
  3. prowadzenie badań o zasadniczym znaczeniu dla:
   • rozwoju sportu akademickiego, w tym jego promocji, lub
   • aktywizacji ruchowej i rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami,
  4. identyfikację osób utalentowanych ruchowo, posiadających predyspozycje do szkolenia sportowego,
  5. badanie genetycznych i środowiskowych uwarunkowań sprawności fizycznej osób w różnym wieku,
  6. profilaktykę urazów w wychowaniu fizycznym i sporcie.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu badawczego:

 1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 36 miesiące;
 2. w którym wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi nie więcej niż 2 000 000 zł;
 3. który nie obejmuje działań:
  1. finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
  2. wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;
 4. w którym koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę;
 5. który służy realizacji przedmiotu programu, o którym mowa w części I ust. 1;
 6. który realizuje co najmniej jeden cel, o którym mowa w części I ust. 2;
 7. który wskazuje konkretne i weryfikowalne rezultaty;
 8. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Dla kogo:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz,
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 7. Polska Akademia Umiejętności,
 8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną,
 10. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 11 kwietnia 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 12 maja 2023 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa II” i naborze wniosków.W związku z koniecznością zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że Wykonawca projektu zobowiązany jest co najmniej do stosowania rozwiązań opisanych w poradniku „Jak wdrażać Ustawę o zapewnianiu dostępności?, przygotowanym przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Wykonawca projektu może stosować inne rozwiązania, jeżeli zapewnią one lepszą dostępność w zakresie realizowanego projektu.