Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego pn. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

Status:

Konkurs zakończony

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.)

Zakres rzeczowy zadań realizowanych w ramach konkursu:

Realizacja działań na rzecz:

  1. studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;
  2. zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – w tym działania strażnicze;
  3. rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki;
  4. wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
  5. popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów;
  6. wspierania procesu integracji studentów i doktorantów z zagranicy w polskim środowisku akademickim.

Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie:

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.), prowadzące obejmującą teren całego kraju działalność statutową w środowisku akademickim, w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania.

Budżet:

Na realizację zadania publicznego przeznacza się środki publiczne w wysokości 3 350 000 zł.

Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego, wynosi 30 000 zł, zaś maksymalna wysokość dotacji wynosi 100 000 zł.

Termin składania ofert:

Oferty składa się w terminie do dnia 22 marca 2023 r.

Informacje:

Informacje w sprawie konkursu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: bozena.modras@mein.gov.pl, tel. (22) 52-92-799.

Sposób składania ofert:

  1. pocztą na adres: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Programów Naukowych i Inwestycji, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa; o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego;
  2. poprzez dostarczenie do biura podawczego MEiN (wejście od ul. Hożej 20) w godz. 8:15–16:15; o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura podawczego MEiN;
  3. elektroniczna wysyłka na skrzynkę podawczą ministra (adres elektronicznej skrzynki podawczej MEiN na ePUAP: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP); o zachowaniu terminu decyduje data otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Materiały