Zostań ekspertem Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki poszukuje kandydatów do roli ekspertów wspierających proces oceny wniosków o finansowanie ze środków na szkolnictwo wyższe i naukę, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe, posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie projektów: badawczych, upowszechniających naukę, popularyzujących wiedzę. Nabór kandydatów na Ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym (do odwołania) za pośrednictwem formularza  dostępnego niżej. Złożenie wniosku o umieszczenie w Bazie kandydatów na Ekspertów nie jest równoznaczne z uzyskaniem statusu kandydata na eksperta. Status kandydata na eksperta uzyskuje osoba, której wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Uzyskanie statusu kandydata na Eksperta nie rodzi po stronie MNiSW obowiązku zlecenia kandydatowi na Eksperta wykonanie jakichkolwiek zadań. Wpisanie do Bazy kandydatów na Ekspertów nie jest jednoznaczne z powołaniem na Eksperta. Przesłanie formularza oznacza zgodę kandydata na otrzymywanie zleceń na ocenę wniosków w konkursach MNiSW.

Zlecenie realizowane jest w drodze powołania eksperta przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85, z późn. zm.). Zasady wynagradzania ekspertów określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2018 poz. 2405, z późn. zm.).

Ekspert winien spełniać następujące wymogi:

 1. korzystać z pełni praw publicznych;
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie być karanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie danej dziedziny i dyscypliny naukowej.

Przed przystąpieniem do pracy eksperci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, bezstronności i braku konfliktu interesów. Z ofertą programów ministra, do których prowadzony jest nabór ekspertów można się zapoznać na stronie: https://programy.nauka.gov.pl/programy-ministra/

  Dane personalne
  Preferowane dziedziny i dyscypliny naukowe

  Wykształcenie wyższe (w kolejności od ostatniego uzyskanego stopnia/tytułu)

  Doświadczenie zawodowe uzasadniające ubieganie się o wpis do bazy kandydatów na ekspertów MNiSW (w kolejności od ostatniego miejsca zatrudnienia)

  Doświadczenie w ocenie wniosków w ramach programów/konkursów (w kolejności od ostatniego ocenianego programu/konkursu)

  Inne doświadczenia, uprawnienia, umiejętności lub praktyka (kursy, szkolenia, dorobek naukowy, publikacje itp.) uzasadniające ubieganie się o wpis do bazy kandydatów na ekspertów (w kolejności od najistotniejszych)

  Prawdziwość danych zawartych w formularzu potwierdzam

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.