Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Polska Metrologia II

Status:

Program uruchomiony

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą Polska Metrologia II i naborze wniosków.

Podstawowe zasady programu:

 1. Przedmiotem programu jest wspieranie prowadzenia przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, we współpracy z Głównym Urzędem Miar, zwanym dalej „GUM”, badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażania ich wyników w obszarach związanych z metrologią.
 2. W ramach programu jest przewidziane wspieranie realizacji projektów badawczych służących podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych i wzmocnieniu ich kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach, rozwojowi nowoczesnych technologii, stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie projektu badawczego, który będzie realizowany we współpracy z GUM:

 1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
 2. w którym wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi nie więcej niż 1 000 000 zł;
 3. który nie obejmuje działań:
 • finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
 • wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach programu;

4. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu badawczego;

5. który uzyskał pozytywną opinię Prezesa GUM w zakresie celowości i użyteczności dla rozwoju metrologii krajowej i polskiej gospodarki;

6. który zakłada osiągnięcie konkretnych i weryfikowalnych rezultatów;

7. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Dla kogo:

I. Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz,
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 7. Polska Akademia Umiejętności,
 8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

II. W celu udziału w programie wnioskodawca może zawrzeć porozumienie o współpracy z podmiotem albo podmiotami, o których mowa w ust. 1.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 4 września 2023 r. od godziny 8.00 do dnia 13 października 2023 r. do godziny 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pum@mnisw.gov.pl

Informacje o współpracy z GUM w ramach realizacji programu znajdują się tutaj.

UWAGA: szczegóły dotyczące wnioskowania o opinię prezesa GUM znajdują się tutaj.

Materiały