Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Cel programu

Logo RIDCelem programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID) jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w dyscyplinach lub grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych, dla których w danym regionie ogłaszany jest konkurs w ramach programu.

Uczelnie akademickie w sposób zrównoważony traktują misję dydaktyczną i badawczą. Przez prowadzenie badań naukowych w obszarach budujących ich rozpoznawalność w skali krajowej i międzynarodowej oraz tych uwzględniających specyfikę regionalną, stanowią swoiste centra innowacji, wiedzy i kompetencji w regionach i często decydują o ich potencjałach rozwojowych. Rolą tych uczelni jest m.in. kształcenie wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, gospodarki oraz administracji publicznej. Wsparcie dla tych uczelni jest zapewnione m.in. przez realizację programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID).

W roku 2019 rozpoczęła się pilotażowa edycja programu RID, która skończy się w grudniu 2023 roku. Od 1 sierpnia do 1 września 2023 roku trwa nabór do pierwszej edycji programu RID, której realizacja rozpocznie się w 2024 roku i skończy się w 2027 roku.

Regionalna inicjatywa doskonałości 2024–2027

Cel pierwszego konkursu

Celem pierwszego konkursu w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” (RID) jest – zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1008) i art. 306 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), umocnienie znaczenia działalności uczelni w grupach dyscyplin naukowych oraz artystycznych określonych dla poszczególnych regionów w załączniku do komunikatu o konkursie.

Uczelnie uprawnione do udziału w konkursie RID

Zgodnie z art. 397 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1008) do konkursu w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” może przystąpić uczelnia akademicka, która:

  1. posiada kategorię naukową A+, A albo B+:
    1. w dyscyplinie, o której mowa w art. 396 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
    2. w co najmniej 1 dyscyplinie zawierającej się w grupie dyscyplin, o której mowa w art. 396 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz nie posiada kategorii naukowej C w żadnej z dyscyplin zawierających się w tej grupie;
  2. prowadzi szkołę doktorską;
  3. nie spełnia warunków udziału w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, o których mowa w art. 388 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podział na regiony

W I konkursie RID wyróżniono 11 regionów: 6 obejmujących poszczególne województwa oraz 5 obejmujących po dwa sąsiadujące województwa. O połączeniu dwóch województw w jeden region zdecydowano w przypadku województw, w których siedzibę mają nie więcej niż dwie uczelnie spełniające warunki udziału w programie RID, a także których regionalne inteligentne specjalizacje umożliwiały wskazanie wspólnych obszarów doskonałości na potrzeby wyznaczenia grup dyscyplin, dla których w danym regionie ogłaszany jest konkurs. Połączenie tych województw w regiony miało na celu zachowanie konkursowego charakteru programu.

Określając grupy dyscyplin, dla których w danym regionie ogłoszono konkurs, uwzględniono, zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (dalej: SOR), stanowiącą kluczowy dokument strategiczny państwa polskiego w zakresie szeroko rozumianej polityki rozwoju, różnorodność i specyfikę poszczególnych województw, wyrażoną w postaci regionalnych inteligentnych specjalizacji jako instrumentu wspomagającego osiągnięcie celów Regionalnych Strategii Innowacji dla poszczególnych województw, a także ich powiązania z katalogiem dyscyplin naukowych, w których uczelnie mogą ubiegać się o finansowanie zgodnie z wymogami określonymi w art. 397 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1008).

Jednym z celów SOR jest zrównoważony terytorialnie rozwój Polski, realizowany poprzez włączanie w procesy rozwojowe wszystkich regionów Polski, przy uznaniu ich różnorodności i specyfiki, a także uwzględnieniu potencjałów, jakimi dysponują. Celem programu RID jest wspieranie rozwoju uczelni akademickich we wszystkich regionach kraju – a dokładniej wspieranie tych uczelni akademickich, które nie spełniają warunków udziału w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i dla których program RID będzie podstawowym programem wspierania badań naukowych oraz kształcenia w obszarach o największym potencjale wzrostu.

Wykaz regionów oraz grup dyscyplin naukowych i artystycznych, dla których w danym regionie ogłoszono I konkurs RID, określa załącznik do komunikatu.

Finansowanie

Środki finansowe otrzymywane w danym roku przez uczelnię w ramach konkursu w dyscyplinie lub grupie dyscyplin, o których mowa w ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, stanowią zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 lit. a–d, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony konkurs. Kwota zwiększenia nie może przekroczyć 2% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Środki finansowe są wypłacane przez okres 4 lat.

Konkurs

Nabór wniosków w I konkursie RID trwa od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 1 września 2023 r.

Wniosek składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), poprzez dostępny w systemie formularz elektroniczny.