Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Rozwój czasopism naukowych

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych, zwanych dalej „czasopismami’, w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.

Do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt dotyczący czasopisma, które spełnia łącznie następujące warunki:

– ma adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

– jest ujęte w:

   • wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz
   • jednej z międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index ExpandedSocial Sciences Citation IndexArts & Humanities Citation IndexEmerging Sources Citation Indexlub European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+),

– przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics);

– uwzględniający upowszechnianie w Internecie artykułów naukowych, które zostały opublikowane w czasopiśmie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma;

– uwzględniający nieodpłatne przekazanie czasopisma do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w terminie określonym w pkt 2 i udzielenie Bibliotece Narodowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń (w tym bez ograniczeń technicznych lub zabezpieczeń technicznych) w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica;

– uwzględniający wykorzystywanie w czasopiśmie cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identifier) i unikalnych identyfikatorów naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) będących autorami opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych;

– którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;

– który nie obejmuje kosztów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej.

Budżet:

Planowana maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:

 1. do 120 000 zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 60 000 zł – w przypadku czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych i międzynarodowej bazie czasopism naukowych:

  1. Scopus, jeżeli wartość centylowa czasopisma obliczona na podstawie ostatniej dostępnej wartości wskaźnika wpływu CiteScore w co najmniej jednej kategorii ASJC (All Science Journal Classification) w dniu ogłoszenia konkursu, wynosi:
   − co najmniej 50 lub
   − mniej niż 50 i czasopismu przypisano co najmniej 100 punktów w ostatnim wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu, lub
  2. Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities Citation Index;
 2. do 80 000 zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 000 zł. roku – w przypadku czasopisma niespełniającego warunków określonych w pkt 1.

Wielkość pomocy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 (pomoc de minimis). Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 6 września 2021 r. (od godz. 8.00) do 5 listopada 2021 r. (do godz. 16.00). Wnioski składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1514) w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Materiały do pobrania:

Wzór umowy – Rozwój Czasopism Naukowych

Wzór aneksu – Rozwój Czasopism Naukowych

 

Umowę składa się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym przez przedsiębiorcę albo osobę przez niego upoważnioną, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji o wielkości przyznanej pomocy.
Umowy przekazane po tym terminie nie będą procedowane.