Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Rozwój czasopism naukowych

Przedmiot programu:

Do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt:

 1. dotyczący czasopisma, które spełnia łącznie następujące warunki:
  1. ma adres redakcji lub wydawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. jest ujęte w:
   • wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz
   • jednej z międzynarodowych baz czasopism naukowych: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index lub European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+),
  3. przyjęło i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics);
 2. uwzględniający upowszechnianie w Internecie artykułów naukowych, które zostały opublikowane w czasopiśmie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma;
 3. uwzględniający nieodpłatne przekazanie czasopisma do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w terminie określonym w pkt 2 i udzielenie Bibliotece Narodowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń (w tym bez ograniczeń technicznych lub zabezpieczeń technicznych) w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica;
 4. uwzględniający wykorzystywanie w czasopiśmie cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (DOI – Digital Object Identifier) i unikalnych identyfikatorów naukowców (ORCID – Open Researcher and Contributor ID) będących autorami opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych;
 5. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 6. który nie obejmuje kosztów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa lub z budżetu Unii Europejskiej.

Dla kogo:

Do udziału w programie jest uprawniony wydawca polskiego czasopisma działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) i będący:

 1. podmiotem uprawnionym na podstawie art. 366 ust. 1 albo art. 370 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do otrzymania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 7 ustawy,
 2. przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Budżet:

Planowana maksymalna wielkość pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi:

 1. do 120 000 zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 60 000 zł – w przypadku czasopisma ujętego w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych i międzynarodowej bazie czasopism naukowych:

  1. Scopus, jeżeli wartość centylowa czasopisma obliczona na podstawie ostatniej dostępnej wartości wskaźnika wpływu CiteScore w co najmniej jednej kategorii ASJC (All Science Journal Classification) w dniu ogłoszenia konkursu, wynosi:
   − co najmniej 50 lub
   − mniej niż 50 i czasopismu przypisano co najmniej 100 punktów w ostatnim wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, według stanu na dzień ogłoszenia konkursu, lub
  2. Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index lub Arts&Humanities Citation Index;
 2. do 80 000 zł, przy czym w pierwszym roku finansowania nie więcej niż 40 000 zł. roku – w przypadku czasopisma niespełniającego warunków określonych w pkt 1.

Wielkość pomocy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013 (pomoc de minimis). Intensywność pomocy nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 6 września 2021 r. (od godz. 8.00) do 5 listopada 2021 r. (do godz. 16.00). Wnioski składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Informacje

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: rcn@mnisw.gov.pl.

Uprzejmie informujemy, że możliwość składania raportów rocznych w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych” została uruchomiona.

Zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”, koszty na realizację projektu mogą być ponoszone od dnia następnego po dniu przyznania pomocy przez ministra. Natomiast zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w przypadku projektu, którego realizacja nie zakończyła się w danym roku budżetowym, niewykorzystane środki finansowe stanowiące pomoc de minimis podlegają zwrotowi na właściwy rachunek bankowy ministerstwa wskazany w umowie – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Umowę składa się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym przez przedsiębiorcę albo osobę przez niego upoważnioną, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji o wielkości przyznanej pomocy.
Umowy przekazane po tym terminie nie będą procedowane.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1514) w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2021 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Materiały do pobrania:

Wzór umowy – Rozwój Czasopism Naukowych

Wzór aneksu – Rozwój Czasopism Naukowych

 

Umowę składa się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym przez przedsiębiorcę albo osobę przez niego upoważnioną, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji o wielkości przyznanej pomocy.
Umowy przekazane po tym terminie nie będą procedowane.

 

Dodatkowe informacje:

https://www.gov.pl/web/nauka/rozwoj-czasopism-naukowych