Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Podstawą przyznania stypendium ministra dla studentów są:

  • publikacje naukowe w monografiach i czasopismach naukowych z listy ministerialnej,
  • znaczący udział w projektach badawczych uczelni,
  • referaty naukowe na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych,
  • nagrody w konkursach międzynarodowych,
  • osiągnięcia artystyczne (prezentacje utworów muzycznych, filmowych, teatralnych, plastycznych, itd.),
  • nagrody w międzynarodowych konkursach artystycznych,
  • wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub uzyskanie mistrzostwa Polski – w sportach olimpijskich,
  • wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie akademickim międzynarodowym – we wszystkich sportach, również tych nieolimpijskich.