Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Podstawą przyznania stypendium ministra dla młodych naukowców są:

  • publikacje naukowe w monografiach i czasopismach naukowych z listy ministerialnej,
  • kierowanie projektami badawczymi,
  • zastosowania praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
  • współpraca międzynarodowa (np. stypendium zagraniczne, odbycie zagranicznego stażu)
  • osiągnięcia artystyczne (prezentacje utworów muzycznych, filmowych, teatralnych, plastycznych, itd.)
  • nagrody w naukowych lub artystycznych konkursach międzynarodowych