Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Diamentowy Grant

„Perły nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

31 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat o ustanowieniu nowego programu pod nazwą „Perły nauki”. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Więcej informacji o programie „Perły nauki”

Przedmiot programu Diamentowy Grant:

Przedmiotem konkursu było wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone były na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.

Terminy:

Program wygaszany. Kolejne nabory nie są planowane. Do końca 2021 r. zostanie ogłoszony nowy program o podobnym profilu.

Materiały do pobrania:

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 318 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875, 1086) w związku z art. 26 ust. 3a–3e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant” (Dz. U. poz. 1818) IX edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”, była ostatnią edycją na zasadach dotychczasowych.

Dodatkowe informacje: