Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Status projektu

Projekt uruchomiony

Podstawowe zasady programu

Przedmiotem NPRH jest finansowanie w trybie konkursowym:

 1. wieloletnich projektów edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”);
 2. wieloletnich projektów o bezspornym aspekcie badawczym dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2”);
 3. tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacji najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł „Uniwersalia 2.1”).

Celem NPRH jest stworzenie możliwości finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. są oryginalnymi projektami o niewątpliwych walorach naukowych;
 2. mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych lub syntetyzują aktualny stan badań;
 3. cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych oraz są przydatne w dydaktyce akademickiej;
 4. zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych;
 5. wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych (nie dotyczy modułu „Uniwersalia 2.1”).

Warunki udziału

Warunkiem udziału w NPRH jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 60 miesięcy;
 2. którego koszt realizacji wynosi:
  a.  w ramach modułów „Dziedzictwo narodowe” i „Uniwersalia 2.2” – nie więcej niż 1 800 000 zł,
  b.  w ramach modułu „Fundamenty” – nie więcej niż 3 000 000 zł,
  c.  w ramach modułu „Uniwersalia 2.1” – nie więcej niż 500 000 zł;
 3. który nie obejmuje działań:
  a.  finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
  b.  wykonywanych przed dniem zawarcia umowy w ramach NPRH;
 4. w którym koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej nie przekraczają 150 000 zł, przy czym sfinansowanie tego zakupu ze środków finansowych przyznanych w ramach NPRH jest możliwe wyłącznie, jeżeli wnioskodawca nie posiada albo nie ma możliwości korzystania z niezbędnej aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej;
 5. w którym koszty pośrednie nie przekraczają 20% kosztów bezpośrednich;
 6. w którym koszty działalności upowszechniającej wyniki projektu nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich.

Dla kogo

Do udziału w NPRH są uprawnione następujące podmioty:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098),
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 7. Polska Akademia Umiejętności,
 8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, działające na podstawie ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 77),
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną,
 10. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach NPRH nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Terminy

 1. Nabór wniosków do NPRH jest prowadzony corocznie w terminie od dnia 1 września od godz. 8.00 do dnia 31 października do godz. 16.00 – w przypadku modułów: „Dziedzictwo narodowe”, „Uniwersalia 2.1” i „Uniwersalia 2.2”.
 2. W przypadku modułu „Fundamenty” termin naboru wniosków minister ogłasza odrębnym komunikatem w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

Informacje

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pytania.NPRH@mnisw.gov.pl.

Materiały:

Logotypy NPRH – polskie (pliki EPS, AI, JPG, PDF, TIF)

Logotypy NPRH – angielskie (pliki EPS, AI, JPG, PDF, TIF)

Podstawa prawna:

Dodatkowe informacje: