Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Doskonała nauka II

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Program składa się z modułów:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych
 • „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  1. tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
  2. udostępnieniu monografii naukowych, o których mowa powyżej, w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.

Dla kogo:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz,
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 7. Polska Akademia Umiejętności,
 8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną,
 10. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Budżet:

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

 1. „Wsparcie konferencji naukowych” – nie więcej niż 400 000 zł,
 2. „Wsparcie monografii naukowych” – nie więcej niż 80 000 zł
  – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu: 6 maja 2024 r. od godziny 8.00 – 7 czerwca 2024 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Nauki z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie naborów wniosków do programu pod nazwą „Doskonała nauka II” oraz w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doskonała nauka II” i naborze wniosków

Planowany termin I rozstrzygnięcia: 23 września 2024 r.
Planowany termin II rozstrzygnięcia: 22 października 2024 r.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pytania.SONDA@mnisw.gov.pl.

Dodatkowe informacje: