Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Program składa się z modułów:

 • Popularyzacja nauki” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
  1. popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki,
  2. organizacji przedsięwzięć ukazujących przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu,
  3. organizacji przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej,
  4. popularyzowaniu innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym;
 • „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na utrzymaniu zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, ich opracowywaniu i udostępnianiu w postaci elektronicznej.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji wynosi maksymalnie 24 miesiące;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich dofinansowanych ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę.

Dla kogo:

Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty:

 1. w ramach modułu „Popularyzacja nauki”:
  1. uczelnie,
  2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  3. instytuty badawcze,
  4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. Centrum Łukasiewicz,
  6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  7. Polska Akademia Umiejętności,
  8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
  9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną,
  10. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną,
 2. w ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – będące organizatorami bibliotek naukowych:
  1. uczelnie,
  2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające osobowość prawną,
  3. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki, posiadające osobowość prawną
   – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Budżet:

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi w przypadku modułu:

 1. „Popularyzacja nauki” – nie więcej niż 1 000 000 zł,
 2. „Wsparcie dla bibliotek naukowych” – nie więcej niż 250 000 zł
  – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 1 lutego 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 2 marca 2023 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” i naborze wniosków.

Podstawa prawna:

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: pytania.SONDA@mein.gov.pl.

Materiały