Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Inkubator Innowacyjności 2.0

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” i naborze wniosków o przyznanie finansowania.

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie podmiotów działających na rzecz upowszechniania nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności uczelnianych Centrów Transferu Technologii, spółek celowych oraz jednostek naukowych.

Cel interwencji:

W ramach programu wspierana jest realizacja projektów polegających na:

 1. inicjowaniu oraz wzmacnianiu współpracy między środowiskiem naukowym
  a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwaniu podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
 2. komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających
  w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
 3. zarządzaniu portfelem technologii obejmującym w szczególności:
  • monitorowanie i analizę wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
 1. prowadzeniu prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł (przy czym koszty związane z realizacją zadania powinny stanowić co najmniej 50% kosztów projektu);
 2. działalności Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających
  w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w konkretnych rozwiązaniach rynkowych.

Budżet:

Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 800 tys. zł (w przypadku realizacji projektu przez konsorcjum – 1,1 mln zł), przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Wnioskodawca ma obowiązek zapewnić wkład własny na poziomie minimum 10% wnioskowanej kwoty dofinansowania (w formie pieniężnej lub niepieniężnej – formy wkładu niepieniężnego muszą być zgodne z formami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”).

Terminy:

Nabór wniosków:

 • w ramach programu rozpoczął się 23 stycznia 2019 r., zakończył się w dniu 13 lutego 2019 r.

Materiały do pobrania: