Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Legia Akademicka

Szósta edycja projektu pn. „Legia Akademicka” realizowana jest na podstawie zawartego w dniu 12 stycznia 2023 r. porozumienia Ministra Obrony Narodowej z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni w Szkołach Legii Akademickiej. Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.

Docelowo planuje się zlecenie realizacji zadania w ramach projektu około 50-70 uczelniom.

Podstawa prawna realizacji projektu.

Projekt pn. Legia Akademicka realizowany jest na podstawie zadań zleconych przez Ministra Edukacji i Nauki w trybie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i poz. 1630).

Opis projektu:

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Zasadniczym założeniem projektu pn. „Legia Akademicka” jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze modułu merytorycznego tj. modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (w szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, niebędący studentem tej uczelni) studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz absolwent (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, decyzja nr 178/MON z dnia 19 grudnia w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej), który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów. W pierwszej kolejności odbędą się szkolenia w ramach części teoretycznej, które muszą zakończyć się do dnia 30 maja 2023 r.

Głównym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.

W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach jednego modułu merytorycznego:
1. podoficerski – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin.

Organizatorem procesu dydaktycznego (szkoleń), obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia.

W celu realizacji zajęć z zakresu części teoretycznej projektu Minister Obrony Narodowej udostępni uczelniom biorącym udział w projekcie niezbędne materiały dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej, a także umożliwi kontakt z rekomendowanymi przez siebie wykładowcami. Minister Obrony Narodowej jest także odpowiedzialny za zrealizowanie procesu, w ramach części praktycznej projektu, w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Zgodnie z założeniami zajęcia realizowane będą od dnia zawarcia umowy przez uczelnię, poprzedzoną zleceniem zadania przez Ministra Edukacji i Nauki do dnia 30 maja 2023 roku w grupach co najmniej 17 osobowych, w wymiarze 15 godzin na grupę realizującą moduł podoficerski.

Dopuszcza się organizację zajęć w jednej niepełnej grupie dla modułu podoficerskiego – minimum 12 osobowej, w przypadku w którym liczba studentów zgłoszonych do udziału w szkoleniach nie pozwala na utworzenie pełnej 17 osobowej grupy. Jednakże w przypadku, w którym liczba studentów nie pozwala na utworzenie niepełnej grupy – minimum 12 osobowej, pozostali zgłoszeni studenci powinni zostać równomiernie przypisani do utworzonych na Uczelni pozostałych pełnych grup co najmniej 17 osobowych.

Zastrzega się, że jeden student może zostać przypisany tylko i wyłącznie do jednej grupy realizującej szkolenie w zakresie modułu podoficerskiego. Student, który złożył przysięgę wojskową i jest szeregowym rezerwy może rozpocząć szkolenie teoretyczne w ramach modułu podoficerskiego.

Do udziału w szkoleniach są dopuszczeni również absolwenci rozumiani jako „osoba, która rozpoczęła szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.”, jednakże absolwenci nie są wliczani do limitu osób niezbędnych do utworzenia grup (pełnych i niepełnych).

Obowiązki uczelni w ramach projektu pn. Legia Akademicka.

W ramach projektu uczelnia będzie zobowiązana do:

 1. realizacji zajęć teoretycznych kończących się egzaminem w module podstawowym i podoficerskim, dla każdego modułu oddzielnie,
 2. przesłania informacji do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” o wykładowcach realizujących zajęcia teoretyczne w module podstawowym i podoficerskim do dnia 30 listopada 2021 r. na adres e-mail: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl,
 3. prowadzenia ewidencji wniosków złożonych przez studentów o odbycie części teoretycznej projektu tj. modułu podstawowego i podoficerskiego,
 4. prowadzenia bieżącej ewidencji oraz okresowego przesyłania do wiadomości Ministra Obrony Narodowej informacji o liczbie studentów, którzy zostali przyjęci, realizują projekt i ukończyli z wynikiem pozytywnym cześć teoretyczną tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski,
 5. wydawania studentom zaświadczeń potwierdzających zaliczenie części teoretycznej projektu tj. modułu podstawowego i podoficerskiego,
 6. w terminie do dnia 30 maja 2022 r., przesłania do Szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych terytorialnie właściwych dla każdej z uczelni, wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej projektu studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym część teoretyczną szkolenia tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski,
 7. wyznaczenia koordynatorów projektu, odpowiedzialnych za:
  • organizację części teoretycznej projektu w uczelni według zatwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej programów szkolenia (w załączeniu),
  • pozyskanie niezbędnych danych osobowych studentów przystępujących do projektu,
  • udział w szkoleniach z obsługi platformy e-learningowej programu „Legia Akademicka” organizowanych przez resort obrony narodowej,
  • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem i obsługą platformy e-learningowej programu,
  • współpracę pomiędzy uczelnią i patronacką jednostką wojskową (PJW) oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w zakresie przeslania wykazu studentów przystępujących do części teoretycznej szkolenia oraz wykazu wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej,
  • udział w przedsięwzięciach szkoleniowo-metodycznych organizowanych przez resort obrony narodowej,
  • przekazywanie danych o realizacji projektu bezpośrednio do Biura do Spraw Programu ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 8. Udostępniania sal wykładowych na potrzeby prowadzenia zajęć oraz organizowania ekspozycji i statycznych pokazów sprzętu wojskowego, uzbrojenia i wyposażenia przez PJW,
 9. Umożliwienia przedstawicielom resortu obrony narodowej monitorowania i wizytowania podczas szkolenia teoretycznego studentów na terenie uczelni.

Sposób finansowania projektu pn. Legia Akademicka:

Na realizację VI edycji projektu w roku 2023 Minister Edukacji i Nauki planuje przeznaczyć 1 mln zł.

Maksymalna kwota dotacji celowej udzielanej przez Ministra Edukacji i Nauki, która obejmuje koszt organizacji szkoleń dla jednej grupy wynosi 5 300,00 zł, w tym maksymalnie 3 975,00 zł kosztów bezpośrednich oraz 25% kosztów pośrednich tj. maksymalnie 1 325,00 zł.

Łączna kwota dotacji stanowi iloczyn liczby utworzonych grup oraz maksymalnego kosztu organizacji szkoleń dla jednej grupy (liczba grup x 5 300,00 = łączna maksymalna kwota dotacji).

Kryteria wyboru:

O realizację zadania ubiegać się mogą uczelnie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym:

 • uczelnie publiczne,
 • uczelnie niepubliczne, kształcące w roku akademickim 2021/2022 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (dane z systemu POL-on stan na dzień 1 października 2022 r.).

Głównym kryterium wyboru będzie liczba studentów, którzy zadeklarowali chęć odbycia szkoleń w danej uczelni oraz liczba utworzonych grup w zakresie modułu podoficerskiego.

Dodatkowo przy wyborze uczelni do realizacji zadania Minister będzie brał po uwagę zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego).

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni.

Zastrzega się, że Minister Edukacji i Nauki w określonych przypadkach może zlecić realizację zadania w ramach projektu pn. „Legia Akademicka” wybranej przez Ministra uczelni publicznej i niepublicznej, w tym uczelni nadzorowanej przez innego Ministra po uprzednim zasięgnięciu opinii Ministra nadzorującego uczelnię.

Przekazanie przez uczelnię zgłoszenia do Ministra nie skutkuje obowiązkiem po stronie Ministra zlecenia uczelni do realizacji zadania w ramach projektu.

Terminy:

Zgłoszenia do udziału w projekcie na załączonym Formularzu zgłoszeniowym składają w imieniu uczelni rektorzy lub osoby przez nich upoważnione (w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora) w terminie do dnia 10 lutego 2023 r., na załączonym formularzu w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „Legia Akademicka VI edycja” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Harmonogram realizacji:

 • do 10 lutego 2023 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
 • do 20 lutego 2023 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
 • od dnia podpisania umowy do dnia 30 maja 2023 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia i przesyłania do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, właściwego ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej projektu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego projektu,
 • do 30 czerwca 2023 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

 Pytania dotyczące projektu:

Wszelkie pytania i inne kwestie dotyczące realizacji projektu pn. Legia Akademicka na podstawie zadania zleconego  Ministra Edukacji i Nauki, w tym organizacji zajęć teoretycznych proszę kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

Pytania i inne kwestie dotyczące realizacji merytorycznej oraz wsparcia w realizacji części teoretycznej i realizacji części praktycznej edukacji wojskowej w ramach Programu Legii Akademickiej proszę kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy i kosztorys – LA VI edycja

Wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej

Dodatkowe informacje: