Programy i przedsięwzięcia dla studentów, naukowców i instytucji

Legia Akademicka

Piąta edycja projektu pn. Legia Akademicka realizowana jest na podstawie zawartego w dniu 22 stycznia 2021 r. porozumienia Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.

Docelowo planuje się zlecenie realizacji zadania w ramach projektu około 50 uczelniom.

Podstawa prawna realizacji projektu.

Projekt pn. Legia Akademicka realizowany jest na podstawie zadań zleconych przez Ministra Edukacji i Nauki w trybie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i poz. 1630).

Opis projektu:

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Zasadniczym założeniem projektu pn. Legia Akademicka jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze dwóch modułów merytorycznych tj. modułu podstawowego i modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin każdy.

Do projektu przystąpić będzie mógł student[1] (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędą się szkolenia w ramach części teoretycznej, które muszą zakończyć się do dnia 30 maja 2022 r.

Głównym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.

W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach dwóch modułów merytorycznych:

 1. podstawowy  – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin;
 2. podoficerski –  13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin.

Organizatorem procesu dydaktycznego (szkoleń), obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego, w formie zajęć ogólnouczelnianych realizowanych poza programem kształcenia.

W celu realizacji zajęć z zakresu części teoretycznej projektu Minister Obrony Narodowej udostępni uczelniom biorącym udział w projekcie niezbędne materiały dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej, a także umożliwi kontakt z rekomendowanymi przez siebie wykładowcami. Minister Obrony Narodowej jest także odpowiedzialny za zrealizowanie procesu, w ramach części praktycznej programu, w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Zgodnie z założeniami zajęcia realizowane będą w okresie od stycznia do maja
2022 roku w grupach co najmniej 20 osobowych, w wymiarze 15 godzin na grupę realizującą moduł podstawowy oraz 15 godzin na grupę realizującą moduł podoficerski.

Dopuszcza się organizację zajęć w jednej niepełnej grupie dla każdego z modułów tj. podstawowego i podoficerskiego – minimum 15 osobowej, w przypadku w którym liczba studentów zgłoszonych do udziału w szkoleniach nie pozwala na utworzenie pełnej 20 osobowej grupy. Jednakże w przypadku, w którym liczba studentów nie pozwala na utworzenie niepełnej grupy – minimum 15 osobowej, pozostali zgłoszeni studenci powinni zostać równomiernie przypisani do utworzonych na Uczelni pozostałych pełnych grup co najmniej 20 osobowych.

Zastrzega się, że jeden student może zostać przypisany tylko i wyłącznie do jednej grupy realizującej szkolenie w zakresie danego modułu tj. modułu podstawowego i modułu podoficerskiego. Student, który został przypisany do grupy szkoleniowej realizującej moduł podstawowy po jego ukończeniu oraz zdaniu egzaminu, może rozpocząć szkolenie teoretyczne w ramach  modułu podoficerskiego. Student, który złożył przysięgę wojskową i jest szeregowym rezerwy może rozpocząć szkolenie teoretyczne w ramach modułu podoficerskiego.

Student na etapie składania deklaracji dotyczącej chęci udziału w szkoleniu zaznacza, czy jest zainteresowany realizacją szkoleń tylko w ramach modułu podstawowego, czy jest zainteresowany realizacją szkoleń w ramach modułu podstawowego i podoficerskiego.

[1] W szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, niebędący studentem tej uczelni.

 

Obowiązki uczelni w ramach projektu pn. Legia Akademicka.

W ramach projektu uczelnia będzie zobowiązana do:

 1. realizacji zajęć teoretycznych kończących się egzaminem w module podstawowym i podoficerskim, dla każdego modułu oddzielnie,
 2. przesłania informacji do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” o wykładowcach realizujących zajęcia teoretyczne w module podstawowym i podoficerskim do dnia 30 listopada 2021 r. na adres e-mail: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl,
 3. prowadzenia ewidencji wniosków złożonych przez studentów o odbycie części teoretycznej projektu tj. modułu podstawowego i podoficerskiego,
 4. prowadzenia bieżącej ewidencji oraz okresowego przesyłania do wiadomości Ministra Obrony Narodowej informacji o liczbie studentów, którzy zostali przyjęci, realizują projekt i ukończyli z wynikiem pozytywnym cześć teoretyczną tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski,
 5. wydawania studentom zaświadczeń potwierdzających zaliczenie części teoretycznej projektu tj. modułu podstawowego i podoficerskiego,
 6. w terminie do dnia 30 maja 2022 r., przesłania do Szefów Wojewódzkich Sztabów Wojskowych terytorialnie właściwych dla każdej z uczelni, wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej projektu studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym część teoretyczną szkolenia tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski,
 7. wyznaczenia koordynatorów projektu, odpowiedzialnych za:
  • organizację części teoretycznej projektu w uczelni według zatwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej programów szkolenia (w załączeniu),
  • pozyskanie niezbędnych danych osobowych studentów przystępujących do projektu,
  • udział w szkoleniach z obsługi platformy e-learningowej programu „Legia Akademicka” organizowanych przez resort obrony narodowej,
  • realizowanie zadań związanych z prowadzeniem i obsługą platformy e-learningowej programu,
  • współpracę pomiędzy uczelnią i patronacką jednostką wojskową (PJW) oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w zakresie przeslania wykazu studentów przystępujących do części teoretycznej szkolenia oraz wykazu wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach części praktycznej,
  • udział w przedsięwzięciach szkoleniowo-metodycznych organizowanych przez resort obrony narodowej,
  • przekazywanie danych o realizacji projektu bezpośrednio do Biura do Spraw Programu ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 8. Udostępniania sal wykładowych na potrzeby prowadzenia zajęć oraz organizowania ekspozycji i statycznych pokazów sprzętu wojskowego, uzbrojenia i wyposażenia przez PJW,
 9. Umożliwienia przedstawicielom resortu obrony narodowej monitorowania i wizytowania podczas szkolenia teoretycznego studentów na terenie uczelni.

Sposób finansowania projektu pn. Legia Akademicka:

Na realizację V edycji projektu w roku 2022 Minister Edukacji i Nauki planuje przeznaczyć 1 mln zł.

Maksymalna kwota dotacji celowej  udzielanej przez Ministra Edukacji i Nauki, która obejmuje koszt organizacji szkoleń dla jednej grupy wynosi 5 300,00 zł (bez względu na realizowany w ramach grupy moduł), w tym maksymalnie 3 975,00 zł kosztów bezpośrednich oraz maksymalnie 25% kosztów pośrednich naliczanych procentowo od faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich tj. maksymalnie 1 325,00 zł.

Łączna kwota dotacji stanowi iloczyn liczby utworzonych grup oraz maksymalnego kosztu organizacji szkoleń dla jednej grupy (liczba grup x 5 300,00 = łączna maksymalna kwota dotacji).

Kryteria wyboru:

O realizację zadania ubiegać się mogą uczelnie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym:

 • uczelnie publiczne,
 • uczelnie niepubliczne, kształcące w roku akademickim 2020/2021 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (dane z systemu POL-on stan na dzień 31 grudnia 2020 r.).

Głównym kryterium wyboru będzie liczba studentów, którzy zadeklarowali chęć odbycia szkoleń w danej uczelni oraz liczba utworzonych grup zarówno w zakresie modułu podstawowego, jak i podoficerskiego.

Dodatkowo przy wyborze uczelni do realizacji zadania Minister będzie brał po uwagę zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego).

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni.

Zastrzega się, że Minister Edukacji i Nauki w określonych przypadka może zlecić realizację zadania w ramach projektu pn. Legia Akademicka wybranej przez Ministra uczelni publicznej i niepublicznej, w tym uczelni nadzorowanej przez innego Ministra po uprzednim zasięgnięciu opinii Ministra nadzorującego uczelnię.

Przekazanie przez uczelnię zgłoszenia do Ministra nie skutkuje obowiązkiem po stronie Ministra zlecenia uczelni do realizacji zadania w ramach projektu.

Dodatkowo w celu prawidłowej realizacji zajęć w części teoretycznej projektu Minister Obrony Narodowej przygotował w dniach 9 i 10 grudnia 2021 roku szkolenie dedykowane koordynatorom z uczelni poświęcone przygotowaniu i realizacji szkolenia zdalnego z wykorzystaniem Platformy E-learningowej Legia Akademicka. Szkolenie odbędzie się w Regionalnym Centrum Informatyki w Krakowie.

Udział w szkoleniu mogą zgłosić uczelnie, które złożyły do MEiN Formularz zgłoszeniowy, natomiast udział w szkoleniu nie gwarantuje otrzymania zlecenia na realizację zadania przez Ministra Edukacji i Nauki.

Jednocześnie, zapraszamy Państwa do podjęcia wspólnych działań informacyjno-promocyjnych dedykowanych Legii Akademickiej. W załączeniu przekazuję do wykorzystania materiały informacyjne dotyczące projektu oraz link do strony internetowej: https://1drv.ms/f/s!Ag4-gTA92X_eiAefZ6M1njGIBheY

Terminy:

Zgłoszenia do udziału w projekcie na załączonym Formularzu zgłoszeniowym składają w imieniu uczelni rektorzy lub osoby przez nich upoważnione (w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora) w terminie do dnia 20 listopada 2021 r., na załączonym formularzu w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „Legia Akademicka V edycja” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Harmonogram realizacji:

 • do 20 listopada 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
 • do 20 grudnia 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
 • od 1 stycznia 2022 r. do 30 maja 2022 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia i przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
 • do 30 czerwca 2022 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

 Pytania dotyczące projektu:

Wszelkie pytania i inne kwestie dotyczące realizacji projektu pn. Legia Akademicka na podstawie zadania zleconego  Ministra Edukacji i Nauki, w tym organizacji zajęć teoretycznych proszę kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

Pytania i inne kwestie dotyczące realizacji merytorycznej oraz wsparcia w realizacji części teoretycznej i realizacji części praktycznej edukacji wojskowej w ramach Programu Legii Akademickiej proszę kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bdsz.sekretariat@mon.gov.pl

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy i kosztorys – LA Vedycja

załączniki do decyzji nr 122

Program podstawowy

Program podoficerski

Dodatkowe informacje:


W dniu 18 stycznia 2022 r. Minister Edukacji i Nauki zatwierdził wykaz uczelni:

53 uczelnie publiczne,

17 uczelni niepublicznych,

zakwalifikowanych do realizacji V edycji projektu „Legia Akademicka” – część teoretyczna.

Uczelnie wskazane w wykazie uczelni zakwalifikowanych do realizacji V edycji projektu „Legia Akademicka” – część teoretyczna, w terminie do dnia 27 stycznia 2022 r. zobowiązane są:

 • w przypadku zmiany planowanej liczby studentów, którzy wezmą udział w zajęciach teoretycznych programu szkolenia edukacji wojskowej w module podstawowym, czy module podoficerskim, do złożenia aktualizacji Formularza zgłoszeniowego (w formacie docx.) plik dostępny pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka-v-edycja–wybor-uczelni ,
 • w przypadku braku zmian w pierwotnie przekazanym Formularzu zgłoszeniowym przekazanym do MEiN, złożenia pisma z potwierdzeniem liczby zgłoszonych studentów, jak i liczby grup (z podziałem na moduły).

Przedmiotowe dokumenty tj. aktualizacja Formularza zgłoszeniowego lub pismo z potwierdzeniem liczby zgłoszonych studentów, jak i liczby grup (z podziałem na moduły), należy przekazać w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „Legia Akademicka V edycja – aktualizacja”, opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym rektora lub osoby przez niego upoważnionej (w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora).

Na podstawie zaktualizowanych formularzy zgłoszeniowych oraz pism potwierdzających zgodność danych w przekazanym pierwotnym zgłoszeniu uczelni zawarte zostaną umowy między Ministrem Edukacji i Nauki a uczelniami zakwalifikowanymi do realizacji V edycji projektu „Legia Akademicka” – część teoretyczna.

Wykaz uczelni zakwalifikowanych do realizacji V edycji Legii Akademickiej