Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Granty na Granty

Przedmiot przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej „wnioskami projektowymi”.

Przedsięwzięcie składa się z 2 modułów:

 1. refundacji kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, związanych z:
  • przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
  • przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
  • uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
  • organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;
 2. sfinansowania jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.

Budżet:

Lp. Rola wnioskodawcy Maksymalna wysokość środków finansowych
1 Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum 30 000,00 zł
2 Koordynator pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader) 10 000,00 zł
3 Samodzielny wnioskodawca (single applicant) – tryb przeznaczony dla wnioskodawców o grant ERC 25 000,00 zł
4 Samodzielny wnioskodawca (single applicant) – tryb przeznaczony dla wnioskodawców KE albo innego podmiotu przez nią upoważnionego 20 000,00 zł
5 Ubiegający się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND
6 Ubiegający się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC

Terminy:

Data uruchomienia naboru wniosków: 1 sierpnia 2020 r.

Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

W przypadku wniosku projektowego, którego:

 1. ocenę KE albo zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca będący podmiotem, o którym mowa w części II pkt 3a Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”
 2. zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca
  – otrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r., termin upływa w dniu 30 września 2020 r.

Podstawa prawna:

Materiały do pobrania: