Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Przedmiot programu:

Dotychczas finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych odbywało się w ramach finansowania współpracy naukowej z zagranicą i było odrębnym strumieniem w ramach finansowania ze środków budżetowych na naukę. Program ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest kontynuacją finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych w innej niż dotychczas formule, tj. w formule programu. Program nie ma charakteru konkursu. Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.

Przedmiotem programu „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:

1) programów badawczych Unii Europejskiej;

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

W ramach programu o finansowanie mogą wnioskować podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju. W przypadku takich projektów wartość dostępu do wielkiego urządzenia badawczego zlokalizowanego za granicą, stanowiąca wkład ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi musi być wyrażona kwotowo.

Podmioty realizujące projekty w ramach innych (niż unijne) międzynarodowych programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych mogą  wnioskować o finansowanie w ramach programu, jeżeli finansowanie projektu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi nie jest mniejsze niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem.

Adresatami programu są:

 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

Warunkiem udziału ww. podmiotów w programie jest umowa potwierdzająca udział wnioskodawcy w projekcie, zawarta z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym:

 • wskazująca okres realizacji projektu oraz wykaz uczestników projektu;
 • określająca podział zadań i budżetu projektu na poszczególnych uczestników projektu;
 • określająca ogólny koszt udziału wnioskodawcy w projekcie;
 • określająca wysokość finansowania kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub wyrażoną kwotowo wartość dostępu do wielkiego urządzenia badawczego zlokalizowanego za granicą, stanowiącą wkład ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przy czym w przypadku projektów realizowanych w ramach innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych wysokość tego finansowania lub wyrażona kwotowo wartość tego dostępu nie może być mniejsza niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem;
 • określająca wysokość wkładu finansowego wnioskodawcy ze środków krajowych;
 • potwierdzająca realizację projektu we współpracy z co najmniej jednym partnerem zagranicznym.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się w dniu 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) w trybie ciągłym.

Informacja o zmianach w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych – PMW

Ministerstwo Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dostępne jest, wydane na podstawie art. 35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953), które określa rodzaje tych działań oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a ust.1 ustawy.

Powyższa regulacja nakłada obowiązki w zakresie działań informacyjnych na beneficjentów programu Ministra pn. „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”.

Tekst Rozporządzenia oraz informacje i materiały z nim związane można pobrać ze strony KPRM.

Komunikat pn. Projekty Międzynarodowe Współfinansowane wraz ze zmianami komunikatu