Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Nauka dla Społeczeństwa

 Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi zmianami w programie „Nauka dla Społeczeństwa” nabór wniosków do programu zostaje wstrzymany z dniem 31.03.2022 r. od godz. 16:00
Informacja o terminie wznowienia naboru wniosków do programu zostanie podana odrębnym komunikatem.

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków.
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków
Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu Nauka dla Społeczeństwa i naborze wniosków

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach:

 1. „Doskonałość naukowa” – służący wspieraniu projektów mających na celu:
  a) podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności przez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
  b) umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
  c) wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
  d) podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej,
  e) kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
  f) identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki,
  g) kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki;
 2. „Nauka dla innowacyjności” – służący wspieraniu projektów mających na celu:
  a) poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
  b) wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
  c) upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 3. „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” – służący wspieraniu projektów mających na celu:
  a) rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
  b) rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki,
  c) wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa,
  d) badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej,
  e) prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tradycji narodowej,
  f) badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych oraz postaw patriotycznych,
  g) badanie oraz popularyzacja regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą,
  h) prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 2. którego koszt realizacji wynosi co najmniej 100 000 zł, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł;
 3. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 4. którego koszty pośrednie nie przekraczają 15% kosztów bezpośrednich realizacji projektu;
 5. który realizuje co najmniej jeden cel, o którym mowa powyżej;
 6. który wpisuje się w co najmniej jeden obszar, o którym mowa powyżej;
 7. który wskazuje konkretne i weryfikowalne rezultaty;
 8. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Dla kogo:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098),
 6. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 7. Polska Akademia Umiejętności,
 8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, działające na podstawie ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 77),
 9. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 10. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Do udziału w programie są uprawnione fundacje, które złożyły właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności za ostatnie trzy lata poprzedzające
rok złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że okres ten nie dotyczy sprawozdania za ostatni rok działalności, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie upłynął jeszcze termin na jego złożenie.

Do udziału w programie są uprawnione również fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły sprawozdanie ze swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że okres ten nie dotyczy sprawozdania za ostatni rok działalności, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie upłynął jeszcze termin na jego zamieszczenie.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od początku sierpnia 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków, w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków oraz w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2022 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, e-mail: naukadlaspoleczenstwa@mnisw.gov.pl

Współpraca z Biblioteką Narodową

W ramach współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Biblioteką Narodową w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA została utworzona kolekcja dla programu „Nauka dla Społeczeństwa”.

Link do kolekcji znajduje się tutaj.

W celu udostępnienia kopii cyfrowych publikacji, które powstały w ramach realizowanego projektu należy skontaktować się z Biblioteką Narodową wysyłając email na adres:
e-wydawcy@bn.org.pl.

Materiały: