Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Stypendia

Dla kogo

Stypendium ministra dla młodych naukowców może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. 

Tryb i termin składania wniosków o stypendium

Wnioski składane są wyłącznie przez rektora uczelni, kierownika podmiotu albo osobę przez niego upoważnioną – wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).  

Wnioski składa się w okresie od 1 do 31 grudnia.

Wysokość i sposób wypłacania stypendium

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 5390 zł.  Stypendium wypłaca podmiot zatrudniający lub kształcący po zawarciu umowy z młodym naukowcem. Stypendium jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy.

Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

  • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r.  poz. 478, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021, poz. 725).