Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Status:

Program uruchomiony

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników,
    w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Dla kogo:

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie.

Budżet:

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł. Dopuszcza się udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach projektu, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny. 

Podstawa prawna:

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 4 października 2021 r. od godziny 08.00 do dnia 3 listopada 2021 r. do godziny 16.00.