Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Stypendia

Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia przyznaje minister edukacji i nauki na wniosek rektora.

Dla kogo

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium nie przysługuje studentowi już posiadającemu tytuł magistra, a także tytuł licencjata, inżyniera – jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Stypendium ministra nie przysługuje również studentowi, jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat.

Tryb i termin składania wniosków o stypendium

Wnioski składane są wyłącznie przez rektora uczelni albo osobę przez niego upoważnioną – wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).  

Wnioski składa się w okresie od 1 do 25 października.

Wysokość i sposób wypłacania stypendium

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł. Kwotę stypendium ustala minister edukacji i nauki. Stypendium wypłaca uczelnia. Wypłata jest jednorazowa.

Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725).