Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Rozstrzygnięcie VI edycji przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

Rozstrzygnięcie VI edycji przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

Po raz szósty wyłoniono 15 publicznych uczelni zawodowych, które zostaną objęte dodatkowym wsparciem finansowym w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Celem inicjatywy jest wsparcie w doskonaleniu jakości kształcenia praktycznego.

Przyznanie środków w 2024 roku

Po raz szósty 15 mln zł zostanie przeznaczone na dofinansowanie działań projakościowych w zakresie dydaktyki podejmowanych w publicznych uczelniach zawodowych, których absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy ze względu na wysokie kwalifikacje zawodowe.

Uczelnie, które otrzymają wsparcie, musiały spełnić wymagania określone w Komunikacie Ministra Nauki z dnia 25 marca 2024 r. o warunkach otrzymania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” i wysokości tych środków w 2024 r. Były to kryteria takie jak:

 • brak negatywnych ocen jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w danej uczelni, wydanych przez Polską Komisję Akredytacyjną w latach 2018–2023;
 • wynik monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczącego absolwentów studiów o profilu praktycznym prowadzonych w uczelni, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w 2021 r., w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, wskazujący, że względny wskaźnik zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia jest większy albo równy 0,67.

W przypadku konieczności rozstrzygnięcia o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia uczelniom o jednakowej wartości względnego wskaźnika zarobków absolwentów studiów pierwszego stopnia na poziomie większym albo równym 0,67 o otrzymaniu środków decyduje niższy poziom wskaźnika bezrobocia absolwentów studiów pierwszego stopnia danej uczelni.

Wysokość przyznanych środków

Decyzją Ministra Nauki wysokość środków finansowych, które zostaną przekazane w 2024 r. publicznym uczelniom zawodowym wyłonionym w ramach przedsięwzięcia, wyniesie 15 mln zł.

Każda z wyłonionych uczelni otrzyma środki finansowe w wysokości  1 mln zł.

Uczelnie objęte dofinansowaniem

Lista publicznych uczelni zawodowych, które otrzymały wsparcie w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” w 2024 r.:

 1. Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa
 2. Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 3. Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
 4. Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 5. Akademia Zamojska
 6. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 7. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 8. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 9. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie
 10. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
 11. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
 12. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku
 13. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 15. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku.

Program „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”