Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

576 badaczy z grantami NCN

576 badaczy z grantami NCN

576 badaczy otrzyma blisko 491 mln zł na realizację badań w ramach konkursów OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2. Naukowcy zajmą się m.in. problematyką: ochrony zdrowia, zmian klimatycznych, zmian zachodzących w mózgu. Łącznie do konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki wpłynęło 4 299 wniosków o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

Laureaci OPUS 23

Do konkursu zgłoszono 1 983 wniosków, 266 spośród nich otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 401,5 mln zł.

Najwięcej projektów zrealizują przedstawiciele:

 • nauk ścisłych i technicznych – 103,
 • z obszaru nauk o życiu – 89,
 • nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – 74

Tematyka badań laureatów konkursu OPUS 23: ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, produkcja i nowe rozwiązania dla ochrony planety.

Konkurs OPUS 23:

 • wspiera naukowców na każdym etapie kariery naukowej. Bez wymagań odnośnie wieku, posiadanego stopnia naukowego, doświadczeń w zakresie prowadzenia badań.
 • jedynym warunkiem było posiadanie w dorobku przynajmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego.
 • finansowanie mogli otrzymać na projekty badawcze trwające 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, w tym również na takie, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń lub współpracę z partnerami z zagranicy.

Laureaci PRELUDIUM 21

Do konkursu zgłoszono 2 163 wnioski, 258 uzyska finansowanie na łączną kwotę ponad 41,2 mln zł.

Najwięcej projektów zrealizują przedstawiciele:

 • nauk ścisłych i technicznych – 97,
 • z obszaru nauk o życiu – 88,
 • nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – 73.

Konkurs PRELUDIUM 21:

 • wspiera rozwój młodych naukowców, umożliwiając im zdobycie doświadczenia w kierowaniu projektem jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora.
 • finansowanie w wysokości 70, 140 lub 210 tys. zł można było uzyskać na badania trwające odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Tematyka badań laureatów konkursu PRELUDIUM 21: uczenie się (zarówno ludzkiego, jak i maszynowego) oraz zmiany zachodzące w mózgu podczas rozwoju organizmów żywych.

Laureaci POLONEZ BIS 2

Do drugiej edycji konkursu nadesłano 153 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 52 badaczy na łączną kwotę blisko 48,2 mln zł.

Pracę w polskich jednostkach rozpocznie:

 • 21 naukowców z obszaru nauk ścisłych i technicznych,
 • 13 reprezentantów nauk o życiu,
 • 18 przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Konkurs POLONEZ BIS 2:

skierowany dla naukowców przyjeżdzających spoza granic Polski, który mają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie,
finansowanie można było otrzymać na realizację 24-miesięcznych projektów badawczych.