Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Badanie dotyczące stosowania mikropoświadczeń w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce

Badanie dotyczące stosowania mikropoświadczeń w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce

Zachęcamy do udziału w badaniu dotyczącym stosowania mikropoświadczeń w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Badanie realizuje Instytut Badań Edukacyjnych.

Cele badania

Celem badania jest poznanie, jakie mikropoświadczenia już funkcjonują, jakie jest ich uwarunkowanie formalno-prawne oraz określenie gotowości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki do stosowania odznak cyfrowych lub innych form cyfrowych poświadczeń.

Badanie jest realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie na zlecenie Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki we współpracy z działającym przy nim Zespołem doradczym ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego.

Czym są mikropoświadczenia?

Mikropoświadczenia oznaczają opis efektów uczenia się, które osoba ucząca się uzyskała przy niewielkim nakładzie uczenia się. Efekty te zostały ocenione na podstawie przejrzystych i jasno określonych kryteriów. Aktywności edukacyjne prowadzące do uzyskania mikropoświadczeń są opracowywane tak, aby osoba ucząca się zdobyła konkretną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które odpowiadają na potrzeby społeczne, osobiste i kulturowe lub na potrzeby rynku pracy.

Mikropoświadczenia są własnością osoby uczącej się i mogą być udostępniane i przenoszone. Mogą być samodzielne lub łączone w większe poświadczenia. Mikropoświadczenia podlegają zapewnianiu jakości według uzgodnionych standardów w stosownym sektorze lub obszarze działalności.

Na potrzeby badania przyjęto definicję mikropoświadczenia na podstawie Zaleceń Rady Unii Europejskiej z 22 czerwca 2022 r. w sprawie europejskiego podejścia do mikropoświadczeń na potrzeby uczenia się przez całe życie i zatrudnialności (2022/C 243/02).

Dodatkowe informacje

Aby wziąć udział w badaniu, należy do 9 września wypełnić ankietę przygotowaną przez IBE i MEiN. Udzielając odpowiedzi, prosimy nie uwzględniać studiów podyplomowych.

Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkie instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

Chętnie poznamy także dobre praktyki w zakresie stosowania mikropoświadczeń. Prosimy o przesyłanie swoich uwag i spostrzeżeń na adres e-mail: mikroposwiadczenia@mein.gov.pl.