Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – rozstrzygnięcie w module Uniwersalia 2.1

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – rozstrzygnięcie w module Uniwersalia 2.1

Znamy wyniki I rozstrzygnięcia w 12 edycji konkursu Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W tym module finansowane są tłumaczenia oraz publikacje najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego do międzynarodowego obiegu książki naukowej.

Wyniki 12 konkursu w module Uniwersalia 2.1 NPRH

W I rozstrzygnięciu w 12 edycji konkursu modułu Uniwersalia 2.1 NPRH dofinansowanie otrzymały:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Przełożenie na język angielski oraz wydanie drukiem i w wersji elektronicznej monografii Eugenii Prokop-Janiec pt. „Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty” (dofinansowanie: 94 259,00 zł)
  • Uniwersytet Wrocławski – Umiędzynarodowienie dzieła Zygmunta Łempickiego (dofinansowanie: 90 209,00 zł)
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Przetłumaczenie na język angielski oraz publikacja monografii Anny Kuchty pt. „Wobec postpamięci” (dofinansowanie: 84 080,00 zł)
  • Uniwersytet Warszawski – Tłumaczenie i publikacja w języku angielskim książki Pawła Rodaka „Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku (Żeromski, Nałkowska, Dąbrowska, Gombrowicz, Herling-Grudziński)” (dofinansowanie: 106 427,00 zł).

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Celem NPRH jest stworzenie możliwości finansowania projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa. W ramach programu wsparcie mogą otrzymać:

  • wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowania edytorskie oraz kompendia wiedzy służące do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografie i studia dotyczące zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”)
  • wieloletnie projekty o bezspornym aspekcie badawczym dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego (moduł „Uniwersalia 2.2”)
  • tłumaczenia na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski oraz publikacje najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki w celu wprowadzenia ich do międzynarodowego obiegu książki naukowej (moduł „Uniwersalia 2.1”).

Więcej informacji