Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Informacja w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w 2022 roku

Informacja w sprawie liczby udzielonych kredytów studenckich w 2022 roku

W latach 1998-2022 banki udzieliły kredytu studenckiego blisko 409 tys. studentów i doktorantów. W roku 2022 zawarto 1 280 takich umów. Kredyt mogły otrzymać osoby, w przypadku których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 3 000 zł. Od roku akademickiego 2023/2024 kryterium dochodowe będzie wynosiło 3 500 zł na osobę w rodzinie.

Kredyty studenckie w 2022 roku

Podczas akcji kredytowej w roku 2022 do banków wpłynęło 1 612 wniosków kredytowych spełniających kryterium dochodowe, tj. dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 3 000 zł w roku akademickim 2022/2023. Banki zawarły ze studentami i doktorantami 1 280 umów kredytowych. Liczba zawartych umów stanowiła 79,4 proc. liczby studentów i doktorantów spełniających kryterium dochodu. Pozostałe osoby nie zgłosiły się, aby podpisać umowę, lub nie przedstawiły odpowiedniego poręczenia.

Najwięcej wnioskodawców (87,3 proc.) podpisało umowę o kredyt studencki z wysokością miesięcznej transzy 1 000 zł. Kredyt w wysokości 800 zł miesięcznie wybrało 8,2 proc. kredytobiorców, 600 zł – 4,1 proc. kredytobiorców. Najmniej popularny był kredyt z ratą wynosząca 400 zł.

Liczba kredytów studenckich objętych poręczeniem kapitału wraz z odsetkami od tego kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego wyniosła 1 014 (79,2 proc. wszystkich kredytów). Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła 80- lub 100-procentowym poręczeniem 4 umowy kredytowe studentów pochodzących z obszarów wiejskich.

W roku 2022 najczęściej wybieranym przez wnioskodawców (studentów i doktorantów) bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o preferencyjny kredyt studencki podpisało ponad 82,9 proc. kredytobiorców. Bank PEKAO S.A. udzielił ok. 16,7 proc. nowych kredytów, a Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. mniej niż 1 proc.

Z umorzeń części lub całości kredytu w 2022 r. skorzystało 398 kredytobiorców, a od początku funkcjonowania systemu – ok 20,2 tys. kredytobiorców. Największa liczba umorzeń wynikała ze znalezienia się
w grupie od 1 do 10 proc. najlepszych absolwentów uczelni (umorzenia od 20 do 50 proc. kredytu).

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2022 kredytów studenckich w całości spłaconych zostało ok. 370 tysięcy. Z systemu nadal korzysta ok. 39 tys.  osób, z których ok. 6,2 tysiąca otrzymuje comiesięczne wypłaty transz kredytu.

Kryterium dochodowe w roku akademickim 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024  wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego będzie wynosiło wynosi 3 500 zł.