Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Kolejne polskie uczelnie w gronie Uniwersytetów Europejskich

Kolejne polskie uczelnie w gronie Uniwersytetów Europejskich

Znamy wyniki naboru wniosków w ramach inicjatywy „Uniwersytety Europejskie” Erasmus+ na rok 2023. Na liście znalazły się uczelnie z Polski. Są wśród nich: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet SWPS, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Nowe sojusze

W sumie do inicjatywy dołączy 30 nowych międzynarodowych partnerstw uczelni, co razem z sojuszami z poprzednich lat daje 50 tzw. Uniwersytetów Europejskich, obejmujących aż 430 instytucji szkolnictwa wyższego z całego kontynentu.

Z rekordowym budżetem w wysokości 402,2 mln euro w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2027, istniejące sojusze europejskich szkół wyższych będą nadal otrzymywać wsparcie na konsolidację i rozszerzenie współpracy z ponad 50 dodatkowymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Oprócz tego kilka nowych sojuszy będzie mogło rozpocząć współpracę.

Kwota obejmuje 3,2 mln euro z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) na dalsze wspieranie uczestnictwa instytucji szkolnictwa wyższego z krajów Bałkanów Zachodnich, niestowarzyszonych z programem Erasmus+ w charakterze pełnoprawnych partnerów.

Instytucje szkolnictwa wyższego skupione sojuszach są rozmieszczone nie tylko w europejskich stolicach, ale także bardziej odległych regionach w 35 krajach, w tym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), a także w Islandii, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji oraz Albanii, Bośni i Hercegowinie i Czarnogórze.

Sojusze skupiają prawie 1700 stowarzyszonych partnerów stowarzyszonych (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne). Mogą stać się one źródłem innowacyjnych zmian w zakresie edukacji i kształcenia w niemal wszystkich regionach Europy.

Polskie uczelnie, które otrzymały dofinansowanie UE

W kategorii uczelni kontynuujących prace w sojuszach z 2020 r.:

 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Uniwersytet Śląski.

W kategorii uczelni, które dołączyły do sojuszy z roku 2020:

 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet SWPS,
 • Uniwersytet Łódzki.

W kategorii uczelni, które znalazły się w nowych sojuszach z 2023 r.:

 • Politechnika Krakowska,
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Pełna lista polskich uczelni wybranych w 2023 r.:

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie – sieć COLOURS (COLlaborative innOvative sUstainable Regional UniverSities).
 • Politechnika Gdańska i Politechnika Warszawska – sieć ENHANCE (European Universities of Technology Alliance).
 • Uniwersytet SWPS – sieć ERUA (European Reform University Alliance).
 • Politechnika Poznańska – sieć EUNICE (European University for Customised Education).
 • Politechnika Śląsk – sieć EURECA-PRO (European University on Responsible Consumption and Production).
 • Politechnika Krakowska – sieć STARS EU (STrategic Alliance for Regional TranSition – STARS European University).
 • Uniwersytet Śląski – sieć T4EU Transform4Europe (T4EU: The European University for Knowledge Entrepreneurs).
 • Uniwersytet Łódzki – sieć UNIC (The European University of Cities in Post-Industrial Transition).
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – sieć UNIVERSEH (European University for Earth and Humanity).

60 sojuszy, 500 uczelni – kolejne kroki

Komisja opublikuje jesienią tego roku kolejny nabór wniosków w ramach programu Erasmus+, aby do połowy 2024 r. osiągnąć cel europejskiej strategii na rzecz uniwersytetów. Celem tym jest utworzenie łącznie 60 sojuszy Uniwersytetów Europejskich skupiających ponad 500 uczelni.

Sojusze międzyuczelniane z całej Europy

Uniwersytety Europejskie to międzynarodowe sojusze kilku uczelni, które współpracują ze sobą w obszarach: administracyjnym, badawczym i dydaktycznym. Łączą je zespoły naukowe, wspólny model zarządzania, zintegrowana mobilność oraz wspólne i elastyczne programy kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie) realizowane w oparciu o podejścia interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i międzysektorowe. Uniwersytety Europejskie to również wspólne międzynarodowe badania i nowoczesne kształcenie, które otwierają przed studentami możliwość zdobywania dyplomów w trybie łączenia studiów w kilku państwach UE i pozostałych czterech krajach zaangażowanych w inicjatywę.

Działanie zarządzane jest przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Ministerstwo Edukacji i Nauki traktuje tę inicjatywę jako ważny element rozwoju polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego.

Pełna lista wyników z sojuszami i zrzeszonymi w nich organizacjami

Więcej na temat Uniwersytetów Europejskich tutaj