Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Pierwszy historyczny atlas miast Lubelszczyzny

Pierwszy historyczny atlas miast Lubelszczyzny

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej opracują „Atlas historyczny miast polskich: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica”. Na ten cel lubelscy naukowcy otrzymali ponad 925 tys. zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo narodowe”.

Projekt stanowi kontynuację europejskiej serii wydawniczej Historic Towns Atlases, realizowanej pod patronatem International Commission for the History of Towns. W ramach serii europejskiej ukazało się ponad 530 atlasów miast z 18 krajów. Z polskich miast wydano obecnie 46 zeszytów, a 5 kolejnych jest w trakcie opracowania.

Obszar województwa lubelskiego i szerzej – dawnej Kongresówki – był dotychczas wykluczony z prac atlasowych w wyniku szczególnych okoliczności historycznych, które pozbawiły ten obszar jednolitej podstawy kartograficznej (map katastralnych) dla struktury własnościowej ziemi w XIX wieku. Z tego powodu badania tej części kraju są trudniejsze, wymagają pogłębionej kwerendy historycznej i kompilacji materiałów kartograficznych z różnych źródeł.

Celem projektu realizowanego przez międzywydziałowy zespół pracowników Katedry Geomatyki i Kartografii oraz Instytutu Historii UMCS jest przygotowanie nowej metodyki opracowania atlasów w obliczu skomplikowanej i niepewnej podstawy źródłowej.

W opinii recenzentów do silnych stron projektu lubelskich naukowców należą m.in. odpowiednie przygotowanie merytoryczne i wysokie kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych, w tym systemów informacji geograficznej i narzędzi webowych.

Do konkursu NPRH zgłoszono 85 wniosków, spośród których 16 uzyskało finansowanie na łączną kwotę ponad 15 mln zł.

Źródło: UMCS