Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Politechniczna Sieć Via Carpatia – Politechnika Białostocka liderem obszaru kształcenia

Politechniczna Sieć Via Carpatia – Politechnika Białostocka liderem obszaru kształcenia

W kwietniu ubiegłego roku rektorzy Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Białostockiej podpisali porozumienie o utworzeniu Sieci Politechnicznej Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uczelnie podejmują działania w trzech obszarach: kształcenia, działalności naukowo-badawczej oraz kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Liderem pierwszego z nich jest Politechnika Białostocka.

Białostocka uczelnia techniczna jako koordynator działań w obszarze kształcenia prowadzi cenne aktywności dydaktyczne skierowane do szerokiej grupy odbiorców. Celem podjętych prac jest podnoszenie jakości edukacji i rozwoju nauki we wschodniej części naszego kraju. To przestrzeń wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń osób odpowiedzialnych za rozwój oraz kształtowanie aspiracji młodego pokolenia – kadry akademickiej. Politechnika w Białymstoku kieruje swoją uwagę również w stronę uczniów, podejmując współpracę ze szkołami podstawowymi, oraz ponadpodstawowymi. Jej działania skupiają się na budowaniu relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także wsparciu działalności studenckich szkół naukowych. Swoje pomysły i aktywności naukowe uczelnia będzie wdrażać do 30 września 2025 r. Za ich koordynację odpowiada dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka – prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej.

„Z technikum na Politechniki”

Wśród pomysłów realizowanych przez Politechnikę Białostocką są m.in. dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzone przez pracowników uczelni, udostępnianie zainteresowanym akademickiej pracowni laboratoryjnej czy organizowane wspólnie ze szkołami wydarzeń o charakterze popularnonaukowym.
– „Z technikum na Politechniki” jest to działanie adresowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych, w szczególności techników. Należy nadmienić, że nie wyklucza to współpracy z liceami ogólnokształcącymi oraz szkołami branżowymi. Przeciwnie, jesteśmy otwarci na wspólne działania, których celem jest organizacja szeregu zajęć dodatkowych dla uczniów. Mogą one odbywać się na terenie Politechniki Białostockiej, w naszych innowacyjnych laboratoriach. Istnieje też możliwość zapraszania przez szkoły naszych pracowników, aby mogli przedstawić naszą ofertę edukacyjną i naukową – mówi dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, zachęcając placówki oświatowe do dydaktycznej współpracy.

„Wyrównywanie szans”

Kolejna aktywność prowadzona w obszarze kształcenia to „Wyrównywanie szans”, czyli dodatkowe zajęcia. Działanie to ma na celu zminimalizowanie problemów edukacyjnych, jakie pojawiły się w związku z pandemią. Dzięki zajęciom wyrównawczym (nieobjętym programem studiów) studenci otrzymają merytoryczne wsparcie, które pozwoli im uzupełnić braki i utrwalić zdobytą już wiedzę, z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia czy innych zajęć kierunkowych. Ma to szczególne znaczenie dla uczelni we wschodniej części Polski, gdzie młodzież – ze względu na sytuację ekonomiczną rodzin – często nie stać na dodatkowe zajęcia. Projekt ten pozwoli utrzymać właściwy poziom wykształcenia społeczeństwa w tym regionie.

„Wymieńmy się tym, co najlepsze”

„Wymieńmy się tym, co najlepsze” to kolejna propozycja Politechniki Białostockiej. Skierowana jest do kadry akademickiej. Jej celem jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji wykładowców. Idzie za tym poprawa jakości edukacji, która pozwoli wyrównać różnice pomiędzy ośrodkami naukowymi w największych miastach Polski i uczelniami ze wschodniej części kraju.

– Naszym celem jest podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich. Chcemy stworzyć odpowiednie warunki do zgłębiania przez nich najnowszych technik nauczania i nowatorskich metod stosowanych w pracy ze studentami. Zyskają na tym wszyscy, zarówno młodzi ludzie, jak i kadra, która będzie dysponować nowoczesnym warsztatem dydaktycznym – podkreśla dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB.
Wymiana doświadczeń pomiędzy sąsiadującymi ze sobą uczelniami jest kluczowa dla dynamicznego rozwoju społeczności w regionie. Pozwala nie tylko poprawić jakość kształcenia, ale przede wszystkim wpływa na podnoszenie świadomości edukacyjnej. Stąd pomysł m.in. na organizację wizyt studyjnych studentów i nauczycieli w ramach trzech politechnik.

„Szkoła Twórczego Działania”

Ostatnie przedsięwzięcie wdrażane w obszarze kształcenia jest skierowane szczególnie do studentów działających w kołach naukowych. – To kluczowe, by studenci wymieniali się z kolegami z innych uczelni technicznych swoją wiedzą, czy umiejętnościami. Zdobywanie informacji z innych źródeł, poszukiwanie nowych inspiracji z pewnością pozwoli im poszerzać własne kompetencje zawodowe – mówi koordynator projektu.

Inicjatywa koncentruje się na podtrzymywaniu i wspieraniu pasji młodego pokolenia, którego pomysły mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w pracy przedsiębiorstw, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego. Współpraca z regionalnymi przedsiębiorcami, ukierunkowana na lokalny biznes, umożliwi studentom realizację praktyk zawodowych w najlepszych firmach regionu. W ramach współpracy studenci z kół naukowych będą rozwijać swoją kreatywność i oryginalność działalności, wymieniać się doświadczeniami, tworzyć wspólne projekty ukazujące współpracę sieci uczelni z regionu wschodniego. Pozwoli to zacieśnić współpracę z zewnętrznymi interesariuszami w zakresie konsultowania proponowanych programów kształcenia oraz włączania pracodawców-praktyków w proces dydaktyczny w ramach realizacji zajęć o charakterze praktycznym objętych programem studiów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym przygotowanym przez Politechnikę Białostocką.

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych przez białostocką uczelnię w ramach przedsięwzięcia znajdują się na stronie projektu.

Projekt Politechniczna Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na jego realizację przeznaczono 10 mln zł.