Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” – rusza nabór wniosków

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” – rusza nabór wniosków

1 sierpnia ruszył nabór wniosków w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Celem inicjatywy jest wzmocnienie działalności uczelni w określonych dyscyplinach lub grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych. Wnioski można składać do 1 września 2023 r.

Założenia programu – wzmocnienie uczelni w regionach

Celem pierwszego konkursu w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID) jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych, dla których w danym regionie ogłoszono konkurs. W ramach tej edycji wyróżniono 11 regionów: 6 obejmujących poszczególne województwa oraz 5 obejmujących po dwa sąsiadujące województwa.

RID wspiera uczelnie w prowadzeniu badań naukowych w obszarach budujących ich rozpoznawalność w skali krajowej i międzynarodowej oraz tych uwzględniających specyfikę regionalną, a także kształceniu wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, gospodarki oraz administracji publicznej.

Finansowanie

Finansowanie w ramach RID odbywa się przez coroczne zwiększenie subwencji o równowartość 2 proc. subwencji przyznanej uczelni na rok 2023.

Ostateczny budżet będzie zależał od grona laureatów. Zgodnie z założeniami konkursu w 11 regionach wyróżniono po 3 grupy dyscyplin, co oznacza, że w ramach grup dyscyplin finansowanie będą mogły otrzymać łącznie 33 projekty.

Budżet pilotażowej edycji RID (2019-2022, przedłużonej o rok do 2023 r.) wynosił ok. 80 mln zł rocznie (w latach 2019-2022 z możliwością wykorzystywania środków w roku 2023). Pilotażowa edycja programu RID została uruchomiona w 2019 r.

Uczelnie uprawnione do udziału w konkursie RID

Zgodnie z art. 397 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 i 1008) do konkursu w ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” może przystąpić uczelnia akademicka, która:

  1. posiada kategorię naukową A+, A albo B+:
    1. w dyscyplinie, o której mowa w art. 396 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
    2. w co najmniej 1 dyscyplinie zawierającej się w grupie dyscyplin, o której mowa w art. 396 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz nie posiada kategorii naukowej C w żadnej z dyscyplin zawierających się w tej grupie;
  2. prowadzi szkołę doktorską;
  3. nie spełnia warunków udziału w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, o których mowa w art. 388 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Departament Nauki, e-mail: pytania.rid@mein.gov.pl.