Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa 1 lutego  2022 r.

Minister Edukacji i Nauki w dniu 1 lutego 2022 r. ustalił listę projektów zatwierdzonych do finansowania  w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”.

Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w programie, składa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra umowę w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez kierownika wnioskodawcy albo przez osobę przez niego upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

W przypadku podpisania umowy przez osobę upoważnioną przez kierownika wnioskodawcy wraz z umową składa się stosowne upoważnienie.

Wzór umowy dostępny jest tutaj  

Niedotrzymanie terminu na złożenie umowy uznaje się za rezygnację z jej zawarcia i z przyznanych środków finansowych.

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa – 1 luty 2022 r