Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Współpraca uczelni dla rozwoju Polski Wschodniej – Sieć Politechniczna Via Carpatia

Współpraca uczelni dla rozwoju Polski Wschodniej – Sieć Politechniczna Via Carpatia

W kwietniu br. rektorzy Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej oraz Politechniki Białostockiej podpisali porozumienie o utworzeniu Sieci Politechnicznej Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uczelnie będą realizować działania w trzech obszarach – kształcenia, działalności naukowo-badawczej oraz kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cele zadania Sieci Politechnicznej Via Carpatia

Sieć Politechniczna Via Carpatia będzie oferować najwyższej jakości usługi edukacyjne w ramach szkolnictwa wyższego technicznego. Dzięki temu zwiększy się ich konkurencyjność w wielu aspektach.

 • Każda z Politechnik tworzących Politechniczną Sieć Via Carpatia jest liderem w jednym obszarze:
  kształcenie – Politechnika Białostocka,
 • nauka – Politechnika Lubelska,
 • komercjalizacja – Politechnika Rzeszowska.

Priorytetem na najbliższe trzy lata będzie zapoczątkowanie inicjatyw, które połączą możliwości uczelni technicznych z potrzebami regionów uczelni tzw. Polską Wschodnią. Działania podejmowane przez Sieć Politechniczną przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Obszar realizacji zadania

Realizacja zadania obejmuje obszar Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, dotyczy dyscyplin z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk rolniczych oraz z dziedziny nauk społecznych.

Cele szczegółowe realizacji zadania

 • rozwój regionów Polski Wschodniej w obszarach kształcenie, nauka oraz komercjalizacja,
 • stworzenie międzyuczelnianego, wielopoziomowego systemu, umożliwiającego uczelniom wymianę swoich zasobów oraz przenikanie potencjałów w obszarach kształcenie, nauka oraz komercjalizacja,
 • promocja nauki polskiej oraz kształtowanie odbioru polskiej nauki jako filaru rozwoju społeczeństwa,
 • zwiększenie jakości i przełomowości polskich badań naukowych, w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podejmowanie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
 • wspieranie szkolnictwa zawodowego w technikach w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności w ścisłej współpracy z kuratorium oświaty i organami prowadzącymi.

Grupa docelowa

Realizacja celów zadania obejmuje grupy docelowe:

 • społeczeństwo – będzie odbiorcą najnowszych rozwiązań naukowych – innowacyjnych rozwiązań IT, nowatorskich technologii przemysłowych, które przełożą się na jakość ich życia,
 • gospodarka polska – rozwinie się poprzez znaczącą intensyfikację transferu wiedzy do gospodarki oraz zindywidualizowane podejście do wyzwań technologicznych stawianych przez przedsiębiorstwa,
 • system edukacji – poprzez ustrukturalizowanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, jednostki odpowiedzialne za edukacje na poszczególnych poziomach zbudują system wzajemnego wsparcia,
 • polska nauka– zwiększy się konkurencyjność oraz rozpoznawalność nauki polskiej.