Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Konferencja medyczna w Lublinie z dofinansowaniem z programu „Doskonała Nauka II”

Konferencja medyczna w Lublinie z dofinansowaniem z programu „Doskonała Nauka II”

Minister Przemysław Czarnek wziął udział w Jubileuszu 10-lecia Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA. Podczas uroczystości szef resortu edukacji i nauki wręczył Złote Medale „Sapientia et Veritas”. Jubileusz został połączony z XXIII Międzynarodową Konferencją Okrągłego Stołu i XV Międzynarodową Konferencją Naukowo-Dydaktyczną. Wydarzenie zostało dofinansowane z programu „Doskonała Nauka II”.

Medale Sapientia et Veritas

Podczas jubileuszu Minister Edukacji i Nauki uhonorował za zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Złotym Medalem Sapientia et Veritas prof. dr hab. n. med. Teresę Bachanek, Honorową Prezydent PTEMD SAPIENTIA oraz pośmiertnie prof. dr hab. n. med. Urszulę Kaczmarek – wieloletnią Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Konferencja naukowa

Konferencje Okrągłego Stołu rozpoczęły się w okresie poprzedzającym wejście Polski do Unii Europejskiej. Były podyktowane koniecznością wypracowania programów kształcenia dostosowanych do tych, które obowiązują w innych krajach wspólnoty europejskiej.

Uczestnikami wydarzenia są m.in. władze uniwersytetów medycznych, konsultanci krajowi, przedstawiciele Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, przedstawiciele Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej, lekarze oraz przedstawiciele społeczności akademickiej. W dyskusji biorą udział także przedstawiciele władz uczelni zagranicznych ze Lwowa, Iwonofrankowska, Tarnopola, Połtawy, Czerniowiec oraz profesor wizytujący z Indyjskiej Rady Badań Medycznych w New Delhi prof. dr hab. Om Prakash Kharbanda.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki

Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA

Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej powstało w 2013 r. Nowatorska formuła wprowadzona przez prof. Teresę Bachanek pod nazwą Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii” zyskała uznanie i akceptację całego środowiska akademickiego, w tym władz uczelni medycznych oraz władz samorządowych, senatorów i posłów z Lubelszczyzny.

Celem Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej jest m.in. integracja i podnoszenie jakości kształcenia w dziedzinie nauk medycznych na wszystkich poziomach nauczania, podnoszenie poziomu wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów, nawiązywanie współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi i badawczymi w kraju i za granicą oraz budowanie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa.

PTEMD SAPIENTIA współpracuje z uniwersytetami medycznymi w zakresie opinii i stanowisk w sprawach dydaktyki, inicjuje, podwyższa i integruje poziom kształcenia przeddyplomowego studentów oddziałów stomatologicznych uniwersytetów medycznych w Polsce oraz wszelkie formy kształcenia podyplomowego lekarzy. PTEMD  zabiera głos i wyraża swoje stanowisko w sprawach zdrowia i nauczania medycyny. Stara się też upowszechniać osiągnięcia wiedzy medycznej we wszelkich dostępnych formach medialnych i w kontaktach bezpośrednich oraz prowadzi działalność wydawniczą o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

SAPIENTIA przyczyniła się do utrzymania:

  • akademickiego poziomu kształcenia
  • jednolitych, magisterskich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym
  • używania tytułu lekarza dentysty ze wszystkimi uprawnieniami przysługującymi lekarzowi