Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Legia Akademicka V edycja – wybór uczelni

W dniu 18 stycznia 2022 r. Minister Edukacji i Nauki zatwierdził wykaz uczelni:

53 uczelnie publiczne,

17 uczelni niepublicznych,

zakwalifikowanych do realizacji V edycji projektu „Legia Akademicka” – część teoretyczna.

Uczelnie wskazane w wykazie uczelni zakwalifikowanych do realizacji V edycji projektu „Legia Akademicka” – część teoretyczna, w terminie do dnia 27 stycznia 2022 r. zobowiązane są:

  • w przypadku zmiany planowanej liczby studentów, którzy wezmą udział w zajęciach teoretycznych programu szkolenia edukacji wojskowej w module podstawowym, czy module podoficerskim, do złożenia aktualizacji Formularza zgłoszeniowego (w formacie docx.) plik dostępny pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka-v-edycja–wybor-uczelni ,
  • w przypadku braku zmian w pierwotnie przekazanym Formularzu zgłoszeniowym przekazanym do MEiN, złożenia pisma z potwierdzeniem liczby zgłoszonych studentów, jak i liczby grup (z podziałem na moduły).

Przedmiotowe dokumenty tj. aktualizacja Formularza zgłoszeniowego lub pismo z potwierdzeniem liczby zgłoszonych studentów, jak i liczby grup (z podziałem na moduły), należy przekazać w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „Legia Akademicka V edycja – aktualizacja”, opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym rektora lub osoby przez niego upoważnionej (w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora).

Na podstawie zaktualizowanych formularzy zgłoszeniowych oraz pism potwierdzających zgodność danych w przekazanym pierwotnym zgłoszeniu uczelni zawarte zostaną umowy między Ministrem Edukacji i Nauki a uczelniami zakwalifikowanymi do realizacji V edycji projektu „Legia Akademicka” – część teoretyczna.

Wykaz uczelni zakwalifikowanych do realizacji V edycji Legii Akademickiej