Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Nabór wniosków w ramach modułu „Fundamenty” NPRH

Nabór wniosków w ramach modułu „Fundamenty” NPRH

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach „Narodowego Program Rozwoju Humanistyki” w module „Fundamenty”. Minister Edukacji i Nauki ustalił dwa tematy konkursu: „Naród – państwo – terytorium” oraz „Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI do XVIII wieku”. Wnioski można składać do 5 maja 2023 r. Zachęcamy do udziału!

Moduł „Fundamenty” NPRH 

W ramach modułu „Fundamenty” dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których okres realizacji nie przekracza 5 lat, a koszt wynosi nie więcej niż 3 mln zł. W tej edycji oceniane będą projekty dotyczące dwóch tematów konkursowych.

  • „Naród – państwo – terytorium”

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kompendiów, monografii i edycji źródeł prezentujących w sposób syntetyczny, pogłębiony, a równocześnie oryginalny wiedzę na temat kształtowania się tożsamości narodowej Polaków; budowy, rozwoju i funkcjonowania państwa polskiego oraz życia społecznego zamieszkującej go ludności.

Program jest skierowany do badaczy zajmujących się dziejami i kulturą Polski od początków po współczesność, zainteresowanych rolą szeroko pojmowanych mediów w kształtowaniu tożsamości narodowej i postaw obywatelskich Polaków oraz specjalizujących się w kolejnych epokach, regionach, szczegółowych problemach. W konkursie mogą uczestniczyć także autorzy syntez i przekrojów.

  • „Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI do XVIII wieku”

Konkurs jest adresowany do badaczy relacji między Polską a krajami europejskimi w okresie wczesnonowożytnym. Efektem proponowanych projektów badawczych powinny być edycje materiałów źródłowych oraz monografie, prezentujące w węższym lub szerszym aspekcie postrzeganie Pierwszej Rzeczpospolitej w tekstach będących efektem refleksji dokonywanej w różnych językach i kulturach. Ocena składanych propozycji będzie uwzględniać przede wszystkim założone cele naukowe, w opracowaniu których pomocne będą analizowane bądź opublikowane w ramach poszczególnych projektów monografie, archiwalia i artefakty znajdujące się w składnicach akt, bibliotekach, muzeach, jak również zbiorach prywatnych.

Dodatkowe informacje

Nabór wniosków trwa od 3 kwietnia od godz. 8.00 do 5 maja 2023 r. do godz. 16.00.

Dodatkowych informacji udziela Departament Programów Naukowych i Inwestycji – e-mail: e-mail: pytania.NPRH@mein.gov.pl.