Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – rozstrzygnięcie w module Fundamenty

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – rozstrzygnięcie w module Fundamenty

Znamy wyniki I rozstrzygnięcia w 13. edycji konkursu w module Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wsparcie otrzyma 5 projektów na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł (5 742 001,5 zł).

Moduł Fundamenty NPRH

W ramach modułu Fundamenty dofinansowanie mogą otrzymać wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowania edytorskie oraz kompendia wiedzy służące do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografie i studia dotyczące zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej. W tej edycji konkursu oceniane były projekty dotyczące dwóch tematów konkursowych:

  • „Naród – państwo – terytorium”,
  • „Obraz Rzeczpospolitej w Europie od XVI do XVIII wieku”.

Więcej informacji

Wyniki 13. edycji konkursu w module Fundamenty NPRH

Spośród 94 zgłoszonych wniosków wsparcie otrzyma 5 projektów na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł (5 742 001,5 zł). Są wśród nich:

  • Akademia Zamojska – „Przewodnik pedagogiki społecznej Jana Pawła II” (wysokość wsparcia: 2 404 503,00 zł),
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Osoba i naród – perspektywa Jana Pawła II (wysokość wsparcia: 1 317 343,20 zł),
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – O sprawne funkcjonowanie państwa. Wojewodowie Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939). Portret zbiorowy i słownik biograficzny (wraz z wersją online) (wysokość wsparcia: 1 269 582,90 zł).
  • Polskie Towarzystwo Historyczne – Obraz Rzeczypospolitej w słownikach i encyklopediach długiego wieku osiemnastego – perspektywy francuska, brytyjska i niemiecka (wysokość wsparcia: 488 982,00 zł),
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Powiśle 1772-1945. Perspektywa narodowościowa i społeczno-religijna (wysokość wsparcia: 261 590,00 zł).

Więcej informacji