Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Ponad 90 mln zł na rozwój humanistyki w 2022 r.

Ponad 90 mln zł na rozwój humanistyki w 2022 r.

Ponad 90 mln zł, 44 beneficjentów i 8 konkursów – to najważniejsze liczby opisujące realizację Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2022 r.

Realizacja programu w 2022 r. 

W 2022 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki rozstrzygnięto trzy konkursy w module „Dziedzictwo narodowe”, dwa w modułach: „Uniwersalia 2.2” i „Fundamenty” oraz jeden w module „Uniwersalia 2.1”. Łączna kwota wsparcia 90 041 684,13 zł została podzielona pomiędzy 44 beneficjentów, w tym m.in.: 17 uczelni publicznych, 8 instytutów Polskiej Akademii Nauk i 8 towarzystw naukowych. Dofinasowanie otrzymały też projekty Polskiej Akademii Umiejętności, Książnicy Cieszyńskiej oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Wśród instytucji, które otrzymały największą pulę środków, znalazły się:

 • Uniwersytet Warszawski – ponad 10,7 mln zł,
 • Uniwersytet Jagielloński – ponad 7,9 mln zł,
 • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk – ponad 6,5 mln zł,
 • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – ponad 6,3 mln zł,
 • Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – 6 mln zł,
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – ponad 4,8 mln zł,
 • Uniwersytet Wrocławski – ponad 4,4 mln zł,
 • Uniwersytet Łódzki – ponad 3,4 mln zł.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki powstał 2011 r. w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych. Jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. Celem NPRH jest finansowanie projektów o istotnym znaczeniu dla polityki naukowej i edukacyjnej państwa, które spełniają następujące warunki:

 • są oryginalnymi projektami o niewątpliwych walorach naukowych,
 • mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych lub syntetyzują aktualny stan badań,
 • cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych oraz są przydatne w dydaktyce akademickiej,
 • zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych,
 • wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych (nie dotyczy modułu „Uniwersalia 2.1”).

W modułach „Dziedzictwo narodowe”„Fundamenty” finansowane są projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służące do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym. Wsparcie mogą otrzymać także monografie i studia dotyczące zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej.

Celem modułu „Uniwersalia 2.1” jest finansowanie tłumaczeń na język: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański lub rosyjski najwybitniejszych monografii polskiej humanistyki, aby wprowadzić je do międzynarodowego obiegu książki naukowej. Z kolei w module „Uniwersalia 2.2” wsparcie finansowe otrzymują wieloletnie projekty dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności światowej humanistyki.