Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Rusza nabór zgłoszeń do IV edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej” na rok 2023/2024

Rusza nabór zgłoszeń do IV edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej” na rok 2023/2024

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do IV edycji „Narodowej Reprezentacji Akademickiej”. Inicjatywa umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Dzięki programowi studiujący sportowcy mogą otrzymać dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. Na realizację IV edycji projektu Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 12 mln zł.

Informacje o programie

Program zajęć dydaktycznych będzie realizowany w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu roku akademickiego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin dla danego studenta. Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), którzy posiadają obywatelstwo polskie i wymaganą kategorię sportową.

Środki finansowe będą kierowane bezpośrednio do uczelni.

Warunki udziału

W programie mogą wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują studenci – zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące (spełniający kryteria opisane w dalszej części niniejszego dokumentu), a także studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

Kryteria wyboru

Przy ustalaniu dofinansowania decyduje przynależność studenta-sportowca do jednej z grup zawodników dyscyplin sportowych objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych.

Ponadto student musi pozostawać czynnym sportowcem i spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  • jest medalistą Igrzysk Olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
  • znajduje się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
  • jest medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – do ukończenia 30. roku życia;
  • posiada aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – do ukończenia 30. roku życia;
  • posiada aktualną klasę mistrzowską (M) – do ukończenia 30. roku życia.

W przypadku kryterium wiekowego wsparciem będzie objęty student-sportowiec, który 1 stycznia roku, w którym uczelnia będzie wnioskować o środki finansowe, nie ukończy 30. roku życia.

Harmonogram realizacji programu

  • do 11 sierpnia 2023 r. – składanie formularzy zgłoszeniowych przez uczelnie,
  • do 11 wrzesień 2023 r. – wstępne ogłoszenie listy uczelni zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
  • 11-15 września 2023 r. – składanie aktualizacji formularzy zgłoszeniowych przez uczelnie, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie,
  • 30 czerwca 2024 r. – zakończenie realizacji zadania.

Finansowanie

Na realizację IV edycji projektu w roku akademickim 2023/2024 Minister Edukacji i Nauki planuje przeznaczyć 12 mln zł. Na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca naliczane będą środki finansowe w kwocie do 20 000,00 zł + do 10 proc. kosztów pośrednich.

Sportowcy otrzymają środki na ok. 100 godz. indywidualnie zorganizowanej nauki, w tym kształcenia na odległość lub spotkań z tutorem lub opiekunem dydaktycznym.