Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Uczelnie zakwalifikowane do realizacji VI edycji „Legii Akademickiej”

Uczelnie zakwalifikowane do realizacji VI edycji „Legii Akademickiej”

8 marca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki zatwierdził wykaz uczelni zakwalifikowanych do realizacji VI edycji projektu „Legia Akademicka” – część teoretyczna. Znalazły się na nim: 32 uczelnie publiczne oraz 17 uczelni niepublicznych.

Uczelnie te do 24 marca 2023 r. będą zobowiązane do złożenia:

  • aktualizacji Formularza zgłoszeniowego (w formacie docx.) – w przypadku zmiany planowanej liczby studentów, którzy wezmą udział w zajęciach teoretycznych programu szkolenia edukacji wojskowej w module podoficerskim,
  • pisma z potwierdzeniem liczby zgłoszonych studentów, jak i liczby grup – w przypadku braku zmian w pierwotnie przekazanym Formularzu zgłoszeniowym przekazanym do MEiN.

Wskazane dokumenty, tj. aktualizacja Formularza zgłoszeniowego lub pismo z potwierdzeniem liczby zgłoszonych studentów, jak i liczby grup, należy przekazać w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „Legia Akademicka VI edycja – aktualizacja”, opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym rektora lub osoby przez niego upoważnionej (w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora).

Na podstawie zaktualizowanych formularzy zgłoszeniowych oraz pism potwierdzających zgodność danych w przekazanym pierwotnym zgłoszeniu uczelni zawarte zostaną umowy pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki, a uczelniami zakwalifikowanymi do realizacji VI edycji projektu „Legia Akademicka” – część teoretyczna.