Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

VI edycja „Legii Akademickiej”

VI edycja „Legii Akademickiej”

Jeszcze do 10 lutego br. uczelnie publiczne oraz niepubliczne mogą zgłaszać udział w VI edycji „Legii Akademickiej”. Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej kontynuują program szkolenia wojskowego skierowany do studentów oraz absolwentów.

Założenia przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie porozumienia Ministra Obrony Narodowej z Ministrem Edukacji i Nauki zawartego 12 stycznia 2023 r. Szacuje się, że weźmie w nim udział ok. 50-70 uczelniach.

Edukacja wojskowa w ramach „Legii Akademickiej” obejmuje dwie części szkolenia – teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna jest realizowana zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym. Część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizuje Minister Obrony Narodowej.

Głównym celem części teoretycznej jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej, niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych. W ramach tej części będą realizowane szkolenia dla studentów w ramach modułu podoficerskiego: 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin – razem 15 godzin.

W pierwszej kolejności odbędą się szkolenia w ramach części teoretycznej, które muszą zakończyć się do dnia 30 maja 2023 r.

Udział w projekcie 

O realizację zadania mogą ubiegać się uczelnie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki, w tym:

  • uczelnie publiczne,
  • uczelnie niepubliczne, kształcące w roku akademickim 2021/2022 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.

Kryteria wyboru:

  • liczba studentów, którzy zadeklarowali chęć odbycia szkoleń w danej uczelni,
  • liczba utworzonych grup w zakresie modułu podoficerskiego,
  • możliwość zapewnienia szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego).

Finansowanie w projekcie „Legia Akademicka”

Na realizację projektu MEiN przeznaczy ok. 1 mln zł. Maksymalna kwota dotacji celowej udzielanej przez Ministra Edukacji i Nauki, która obejmuje koszt organizacji szkoleń dla jednej grupy wynosi 5 300,00 zł, w tym maksymalnie 3 975,00 zł kosztów bezpośrednich oraz 25 proc. kosztów pośrednich tj. maksymalnie 1 325,00 zł.

Łączna kwota dotacji stanowi iloczyn liczby utworzonych grup oraz maksymalnego kosztu organizacji szkoleń dla jednej grupy (liczba grup x 5 300,00 = łączna maksymalna kwota dotacji).

Harmonogram realizacji

  • do 10 lutego 2023 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
  • do 20 lutego 2023 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
  • od dnia podpisania umowy do 30 maja 2023 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia,
  • do 30 czerwca 2023 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

Więcej informacji