Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Znamy laureatów trzech konkursów NPRH

Znamy laureatów trzech konkursów NPRH

Ponad 22 mln zł otrzymają laureaci trzech konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.2. i Fundamenty.

Moduł Dziedzictwo narodowe

W jedenastym konkursie w module Dziedzictwo narodowe, w ramach którego finansowane są wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym, zgłoszono 85 wniosków. Finansowanie otrzymało 16 projektów na łączną kwotę ponad 15,6 mln zł.

Najwyższą kwotę dofinansowania otrzymały: Akademia Ignatianum w Krakowie na projekt „Klasycy polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku”, Uniwersytet Jagielloński na „Mickiewicziana krakowskie” oraz Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, które realizuje projekt „Dialog przeszłości z teraźniejszością – odtwarzanie i utrwalanie tożsamości kulturowej mieszkańców miast i miasteczek historycznej ziemi łomżyńskiej. Kontynuacja badań”.

Moduł Uniwersalia 2.2

W jedenastym konkursie w module Uniwersalia 2.2 najwyższą kwotę finansowania otrzymała Fundacja Instytut Nauki o Polityce („Dzieła Grzegorza z Nyssy”). Dofinansowane projekty będą realizowane także na: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, Fundacji Terytoria Książki, Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz przez Fundację Augusta hr. Cieszkowskiego.
W module tym finansowane są wieloletnie projekty dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego. Do konkursu złożono 28 wniosków. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 8 projektów na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.

Moduł Fundamenty

Z kolei w jedenastym konkursie w module Fundamenty zgłoszono 25 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 4 projekty na łączną kwotę blisko 2,9 mln zł.

Największą dotację otrzyma Uniwersytet Śląski w Katowicach, który realizuje projekt „Powstańców śląskich portret własny (1919-1922). Pamięć władzy czy pamięć prywatna? Krytyczne wydanie wspomnień uczestników”. Dofinansowane są także m.in. przedsięwzięcia realizowane przez: Uniwersytet Jagielloński – „Patriotyzm w konserwatywnej i katolickiej myśli pedagogicznej Polaków w XX wieku”, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – „Egodokumenty Emilii Wróblewskiej z lat 1850-1886 – świadectwo życia i postaw ideowych Polki z kręgu inteligencji wileńskiej. Edycja cyfrowa 7 dzienników z opracowaniem krytycznym i e-monografia”,Uniwersytet Łódzki – „Patriotyzm trudnych wyborów. Edycja krytyczna korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z lat 1944-1979”.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. Celem programu jest uzupełnienie polskiego programu grantowego o projekty, których nie można sfinansować w konkursach NCN i NCBR oraz w konkursach ze środków europejskich.

W ramach NPRH finansowanie uzyskują projekty, które mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych, cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych, zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych oraz wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych.