Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Światowy Kongres Kopernikański – inauguracja działalności Akademii Kopernikańskiej

Światowy Kongres Kopernikański – inauguracja działalności Akademii Kopernikańskiej

W Toruniu oficjalnie zainaugurowano Światowy Kongres Kopernikański. Centralnym wydarzeniem pierwszego dnia kongresu było wręczenie powołań dla Sekretarza Generalnego oraz członków izb Akademii Kopernikańskiej. To faktyczna inauguracja działalności nowej instytucji.

Akademia Kopernikańska

– Przed Państwem wspaniały pomnik ku czci Mikołaja Kopernika złożony z naukowców z całego świata. Izby Kopernikańskie i Akademia Kopernikańska to nie jest konkurencja dla polskich uczelni, to płaszczyzna wymiany doświadczeń, myśli i osiągnieć naukowych – mówił podczas inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego Minister Edukacji i Nauki.

Akademia Kopernikańska jest instytucją, która będzie integrowała polskich naukowców z całego świata oraz wspierała ich działania naukowe. Jej podstawowym celem jest realizacja Narodowego Programu Kopernikańskiego, którego założeniem jest wzmocnienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Akademią będą kierować naukowcy z całego świata, co ułatwi realizację podstawowego celu nowej instytucji, jakim jest umiędzynarodowienie polskiej nauki.

Akademia będzie realizować program obejmujący m.in. finansowanie badań naukowych, w tym przyznawanie stypendiów kopernikańskich, grantów Mikołaja Kopernika, wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie nagród czy powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej.

5 izb Akademii Kopernikańskiej

Akademia Kopernikańska jest oparta na pięciu filarach odpowiadających obszarom dokonań Mikołaja Kopernika, które stały się podstawą organizacji izb. Są to: astronomia, ekonomia, prawo, medycyna oraz teologia i filozofia. Działalność Akademii Kopernikańskiej będzie koncentrować się na wybranych obszarach badawczych wyznaczonych przez zakres tematyczny działających w niej izb: Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, Nauk Medycznych, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Filozofii i Teologii oraz Nauk Prawnych. Przewidziano też Izbę Laureatów Nagród Kopernikańskich.

Wręczenie powołań

Sekretarz Generalny Akademii Kopernikańskiej

Na stanowisko Sekretarza Akademii został powołany prof. dr hab. Krzysztof Marian Górski. To polski astronom, który w swojej pracy naukowej zajmuje się kosmologią obserwacyjną, wielkoskalową strukturą Wszechświata i mechanizmem powstawania galaktyk. Studia astronomiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a stopień doktora nauk fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. Krzysztof Górski pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz laboratorium NASA.

Członkowie Akademii Kopernikańskiej

 • dr hab. inż. Mariusz Andrzejewski (Polska) – ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dziekan Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, a także kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej; członek Rady Dyscyplin Naukowych, European Accounting Association (EAA), International Association for Accounting Education & Research (IAAER), a także Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
 • dr Tory K. Baucum (USA) – był pastorem anglikańskim w USA, pracował jako profesor w George Mason University; po dokonaniu konwersji na katolicyzm zaangażował się w działania ekumeniczne; kieruje Instytutem Pokoju, który zajmuje się dialogiem międzyreligijnym, a także prowadzi działalność publikacyjną zarówno naukową, jak i publicystyczną.
 • dr Nigel Biggar (Wielka Brytania) – jest pastorem anglikańskim i kanonikiem katedry w Oxfordzie; w Uniwersytecie w Oxfordzie prowadzi projekt „Ethics and Empire”, w którym wraz z kierowanym przez siebie zespołem bada etyczne aspekty funkcjonowania Imperium Brytyjskiego.
 • dr Mariano Bizzarri (Włochy) – związany z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie; jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół medycyny eksperymentalnej, biomedycyny, medycyny kosmicznej; jest członkiem i kierownikiem wielu międzynarodowych zespołów badawczych.
 • ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (Polska) – były dziekan Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002-2008); jego zainteresowania koncentrują się wokół teologii moralnej i teologii duchowości; jest autorem wielu monografii w tych obszarach.
 • dr Conor Casey (Wielka Brytania) – obecnie związany z Uniwersytetem w Liverpool; jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień prawa konstytucyjnego, współpracuje w tym zakresie ze Szkołą Prawa Yale University.
 • dr Gianfranco De Zotti (Włochy) – związany z Uniwersytetem w Padwie, pracował też w NASA Godard Center w Waszyngtonie, European South Laboratory w Garching; zasiada w gremiach kierowniczych ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) oraz wielu międzynarodowych organizacji naukowych.
 • prof. dr hab. Adam Dziki (Polska) – chirurg o uznanej międzynarodowej pozycji naukowej związany z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi, członek wielu międzynarodowych organizacji lekarskich oraz zespołów redakcyjnych wielu polskich i zagranicznych wydawnictw naukowych; pełni funkcje przewodniczącego Zespołu Nauk Medycznych Rady Doskonałości Naukowej.
 • dr George Efstathiou (Wielka Brytania) – pracował w Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, następnie w Uniwersytecie Oxfordzkim i w Cambridge; był pierwszym dyrektorem Kavli Institute for Cosmology (Instytutu Kosmologii) w Cambridge; odkrywca wielu znaczących zjawisk związanych z początkami Wszechświata i pionier komputerowych symulacji formowania się struktury kosmosu; jest zaangażowany w badania nad ciemną energią.
 • ks. dr Bernardo Estrada (Kolumbia) – przez wiele lat był związany z papieskim Uniwersytetem Santa Croce w Rzymie; jest wybitnym i uznanym specjalistą w zakresie teologii Nowego Testamentu; obecnie zatrudniony w Uniwersytecie de la Sabana w Bogocie.
 • dr hab. Sławomir Gawroński (Polska) – ekspert w zakresie zarządzania komunikacją społeczną i komunikacją marketingową; profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; visiting professor Paneuropean University w Bratysławie; współpracownik naukowy Universität Kassel i Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze; członek Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk, ekspert międzynarodowy akademickich agencji akredytacyjnych Republiki Słowenii oraz Bośni i Hercegowiny.
 • prof. dr hab. Grzegorz Gielerak (Polska) – związany z Wojskowym Instytutem Medycznym specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii; od 2022 r. generał broni.
 • prof. Fabrizio Giulimondi (Włochy) – związany z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie, gdzie piastuje stanowisko profesora; specjalizuje się w obszarze prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego porównawczego.
 • prof. dr hab. Adam Glapiński (Polska) – profesor nauk ekonomicznych i kierownik Zakładu Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej; od 2016 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego.
 • dr hab. Wacław Gudowski (Polska) – fizyk jądrowy, pionier europejskich badań nad transmutacją odpadów i materiałów jądrowych w systemach kontrolowanych akceleratorami (ADS), ekspert w zakresie bezpieczeństwa jądrowego; kierował m.in. szwedzkim Centrum Energetyki Jądrowej, był wicedyrektorem wykonawczym Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki w Moskwie (2006-2011); obecnie jest zatrudniony w Królewskim Instytucie Technicznym w Sztokholmie.
 • dr Masashi Hazumi (Japonia) – związany z Uniwersytetem w Tokio, Institute of Particle and Nuclear Studies (KEK) oraz Japońską Agencją Kosmiczną (JAXA); obecnie kieruje projektem Lite BIRD, który skupia blisko 200 uczonych; jest laureatem wielu nagród międzynarodowych i wyróżnień, a także autorem ponad 400 publikacji naukowych.
 • dr hab. Robert Holzmann (Austria) – prezes Oesterreichische Nationalbank, członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego i Austriackiej Akademii Nauk; piastuje honorowe stanowiska w South-Western University in Economics and Finance w Chengdu, Uniwersytecie Malezyjskim w Kuala Lumpur i Uniwersytecie New South Wales w Sydney.
 • prof. Harold James – historyk ekonomii specjalizujący się w historii Niemiec i europejskiej historii gospodarczej; profesorem historii na Uniwersytecie Princeton oraz w Wyższej Szkole Spraw Publicznych i Międzynarodowych w Princeton.
 • dr hab. Elżbieta Karska (Polska) – obecnie związana z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, specjalizuje się w prawie międzynarodowym, współpracuje ze Stałym Trybunałem Arbitrażowym w Hadze oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu.
 • dr hab. Zbigniew Krysiak (Polska) – jego badania naukowe koncentrują się wokół wyceny przedsiębiorstw z uwzględnieniem banków, firm ubezpieczeniowych i innych instytucji finansowych, rynków kapitałowych i zarządzania kapitałem oraz zarządzania ryzykiem; współpracował z wielkimi korporacjami i doradzał najważniejszym instytucjom publicznym w Polsce.
 • prof. dr hab. Anna Łabno (Polska) – doktorat i habilitację uzyskała w Uniwersytecie Śląskim; jej naukowe zainteresowania oscylują wokół zagadnień związanych m.in. z polskim i porównawczym prawem konstytucyjnym, tworzeniem podstaw demokratycznego ustroju, a także z ochroną praw człowieka.
 • ks. dr Ermenegildo Manicardi (Włochy) – przez kilkanaście lat kierował Almo Collegio Capranica w Rzymie (elitarne kolegium kapłańskie kształcące młodych kapłanów); jest uznawany za najwybitniejszego znawcę Ewangelii św. Marka.
 • prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Polska) – związana z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie specjalistka w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii; jest uznanym autorytetem międzynarodowym w zakresie chorób kości (zwłaszcza osteoporozy), członkiem wielu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 • dr hab. Leszek Markuszewski (Polska) – przez wiele lat związany z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi; był Naczelnym Lekarzem Więziennictwa oraz dyrektorem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie; od 2020 r. związany z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, gdzie stworzył i kieruje wydziałem lekarskim; posiada specjalizację w sześciu dyscyplinach medycznych; pułkownik Wojska Polskiego.
 • dr Arthur B. McDonald (Kanada) – pracował m.in. w Uniwersytecie Princeton, Laboratorium CERN w Genewie, Uniwersytecie Oxfordzkim i w Los Alamos; kieruje podziemnym laboratorium badawczym cząstek elementarnych Sudbury Neutrino Laboratory; za swoje osiągnięcia wraz z zespołem otrzymał w 2015 roku Nagrodę Nobla.
 • dr hab. Hans Joachim Meyer (Niemcy) – związany z Georg August Universität Göttingen; chirurg o wybitnej pozycji międzynarodowej, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Chirurgów (2012-2022); specjalizuje się również w chirurgii onkologicznej oraz laparoskopowej.
 • ks. kard. Gerhard Müller (Niemcy) – pracował m.in. w Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium; był biskupem Ratyzbony, prefektem Kongregacji Nauki Wiary, jest kardynałem Kościoła katolickiego.
 • dr Marius Ostrowski – specjalizuje się w historii idei i historii instytucji demokratycznych w Europie; obecnie pracuje w European University Institute we Florencji (Centrum R. Schumana); zajmuje się zagadnieniami związanymi z wpływem rozwoju społecznego na ewolucję idei i instytucji demokratycznych.
 • dr Didier Queloz (Szwajcaria) – pracuje w Uniwersytecie w Genewie oraz Uniwersytecie w Cambridge; w 2019 r. wraz z M. Mayorem otrzymał Nagrodę Nobla za odkrycie egzoplanety orbitującej wokół gwiazdy typu słonecznego.
 • prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah (Iran) – doktorat i habilitację uzyskał w Akademii Medycznej w Lublinie; specjalista w zakresie chirurgii stomatologicznej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chirurgii Stomatologicznej i Chirurgii Szczękowej.
 • prof. dr hab. Leszek Roszkowski (Polska) – doktorat uzyskał w Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim; specjalizuje się w astrofizyce i kosmologii cząstek elementarnych, w szczególności bozonu Higgsa, „nowej fizyki” i ciemnej materii we Wszechświecie; obecnie w ramach Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika kieruje międzynarodowym zespołem badawczym ASTROCENT; jest inicjatorem i przewodniczącym komitetu sterującego międzynarodowej serii konferencji COSMO.
 • dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz (Polska) – filozof, zajmuje się filozofią niemiecką, szczególnie myślą Schellinga, Nietzschego i Heideggera, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji do klasycznej filozofii greckiej, szczególnie Arystotelesa; w obszarze jego zainteresowań znajduje się także filozofia polska oraz historia języka polskiego.
 • prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz (Polska) – socjalista w obszarze kardiologii oraz chorób wewnętrznych, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i członek wielu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych oraz stowarzyszeń medycznych; obecnie pracuje na Wydziale Lekarskim w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 • prof. dr hab. Marek Sarna (Polska) – współtwórca Wielkiego Teleskopu Południowoafrykańskiego SALT, zasiada w gremiach zarządzających European South Observatory (Euroepejska Rada Organizacji Badań Naukowych na Półkuli Południowej) w Garching oraz European Space Agency. Jest również prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.
 • prof. Adam T. Stys (USA) – profesor medycyny w Sanford Cardiovascular Institute w Sanford School of Medicine (University of South Dakota); wybitny specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, w szczególności zaś uznany w skali międzynarodowej specjalista w zakresie kardiologii.
 • dr Huey-Jen Su (Tajwan) – jest związana z National Cheng Kung University w Tainan, gdzie kieruje od lat Departamentem Środowiska i Zdrowia Publicznego; zaangażowana w funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.
 • prof. dr hab. Marian Szymczak (Polska) – radioastronom; jego zainteresowania naukowe obejmują głównie problematykę promieniowania maserowego oraz badanie procesów powstawania masywnych gwiazd metodami interferometrii radiowej; współpracował z wieloma astronomicznymi ośrodkami zagranicznymi; jest członkiem Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych.
 • o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk (Polska) – był m.in. Dziekanem Wydziału Filozofii oraz prorektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z logiką, filozofią i teologią.
 • dr hab. Dariusz Tworzydło – uznany specjalista w zakresie zarządzania kryzysowego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; współtwórca i były prezes instytucji oraz stowarzyszeń zajmujących się m.in. komunikacją społeczną; były członek Rady Etyki Public Relations, autor wielu projektów badawczych i cenionych publikacji wydawanych w Polsce i na świecie.
 • prof. dr hab. Andrzej Udalski (Polska) – wieloletni dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego; wraz z grupą OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) jest współodkrywcą ponad 30 planet pozasłonecznych wykrytych za pomocą mikrosoczewkowania grawitacyjnego; laureat Dan David Prize oraz członek zagraniczny amerykańskiej National Academy of Sciences.
 • prof. Adrian Vermeule (USA) – pracował jako profesor prawa w Szkole Prawa w Uniwersytecie Chicago, a następnie w Harvard Law School; specjalizuje się w obszarze prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego; jest promotorem koncepcji tzw. konstytucjonalizmu dobra wspólnego; jego monografia na ten temat została uznana za jedno z najważniejszych wydarzeń w amerykańskiej teorii konstytucjonalizmu w ostatnich dekadach.
 • dr Manuele Vescovi (Włochy) – uzyskał doktorat z prawa na Uniwersytecie w Bolonii; był senatorem Republiki Włoskiej; Jest współtwórcą projektu Accademia Federale, kształcącego liderów politycznych w Republice Włoskiej.
 • ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (Polska) – obecnie związany z Akademią Jagiellońską w Toruniu, w przeszłości współtworzył m.in. Wydział Teologiczny UMK w Toruniu; jego zainteresowania naukowe koncentrują się na hagiologii, psychologii i pedagogice.
 • prof. dr hab. Piotr Wilczek (Polska) – pracował w Uniwersytecie Śląskim, a następnie w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kierował Ośrodkiem Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej; jego badania naukowe koncentrują się wokół problematyki kultury, literatury, filozofii oraz religijności w Europie XVI-XVII wieku; czynny w służbie dyplomatycznej jako ambasador RP w Waszyngtonie, a obecnie w Londynie.